När du installerar en AD LDS-replik (Active Directory Lightweight Directory Services) från media använder du en återställd säkerhetskopia av en AD LDS-instans som datakälla, i stället för en annan AD LDS-instans.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i Administratörsgruppen, eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Installera en AD LDS-replik från media
  1. Återställ en säkerhetskopia av den AD LDS-instans som du vill installera på en alternativ plats. (Återställ inte säkerhetskopian till AD LDS-instansens ursprungliga plats.)

  2. Skriv följande i Kommandotolken och tryck sedan på RETUR:

    %windir%\adam\adaminstall /adv

  3. Följ anvisningarna i guiden Installera Active Directory Lightweight Directory Services.

Ytterligare hänsyn

  • Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start, högerklicka på Kommandotolken och sedan klicka på Kör som administratör.

  • Du kan bara installera en AD LDS-replik från medier som skapats genom att en säkerhetskopia av en AD LDS-instans har återställts.

  • När du återställer en AD LDS-instans som ska användas i en replikinstallation från media, måste du återställa filerna till en alternativ plats, i stället för till den ursprungliga plats varifrån de säkerhetskopierades.

  • När du har återställt AD LDS-filerna från en säkerhetskopia till en alternativ plats, kapslas filerna Adamntds.dit och Edb*.log på den angivna alternativa platsen. Om du till exempel anger c:\restore_dir som den plats där säkerhetskopian av AD LDS-filerna ska placeras, kommer filerna Adamntds.dit och Edb*.log att finnas i c:\restore_dir\Program Files\Microsoft ADAM\instansnamn\data, där instansnamn betecknar den återställda AD LDS-instansen.

Ytterligare referenser


Innehåll