AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) lagrar katalogdata i en hierarkisk, filbaserad katalogdatabas. Som standard finns katalogdatabasen för en viss AD LDS-instans i följande fil:

%ProgramFiles%\Microsoft ADAM\instansnamn\data\adamntds.dit

Varje AD LDS-instans har en separat katalogdatabas. Vid alla dataoperationer som utförs i AD LDS, till exempel sökning, läsning, import, export, indexering, replikering, säkerhetskopiering och återställning, används AD LDS-katalogdatabasen på något sätt. Katalogdatabasen är organiserad i logiska katalogpartitioner som även kallas namngivningskontexter.

OBS

Liksom AD DS (Active Directory Domain Services) använder AD LDS Extensible Storage Engine (ESE) vid hanteringen av katalogdatabasen.

Katalogpartitioner

AD LDS-katalogdatabasen är uppdelad i logiska katalogpartitioner. Det finns tre olika typer av katalogpartitioner: konfiguration, schema och program. Varje AD LDS-katalogdatabas måste innehålla en konfigurationskatalogpartition och en schemakatalogpartition, och kan innehålla flera programkatalogpartitioner eller ingen alls. I följande tabell sammanfattas dessa partitionstyper, deras innehåll samt krav för AD LDS.

Partitionstyp Unikt namn Obligatoriskt/valfritt Innehåll

Konfiguration

CN=Configuration,CN={GUID}

Obligatoriskt

AD LDS-konfigurationsinformation

Schema

CN=Schema,CN=Configuration,CN={GUID}

Obligatoriskt

Klass- och attributdefinitioner

Program

Tilldelas när partitioner skapas

Valfritt

Programdata

Konfigurationskatalogpartition

Konfigurationskatalogpartitionen innehåller information om schemalagd replikering och replikuppsättningar i AD LDS, information som definierar de andra partitionerna i replikuppsättningen, information om användare och grupper i replikuppsättningen samt ytterligare information.

Schemakatalogpartition

Schemakatalogpartitionen innehåller definitioner för den typ av data som kan sparas i katalogdatabasen. AD LDS-katalogtjänsten är beroende av definitionerna i schemapartitionen för att hålla informationen konsekvent. Dessutom kan program referera till schemapartitionen för att avgöra vilken typ av data som AD LDS-instansen tillåter. Du kan utvidga schemat så att AD LDS tillåts spara data som är specifika för ett visst program. Mer information om AD LDS-scheman hittar du på Så här fungerar AD LDS-schemat.

OBS

En allmän konfigurationspartition och en allmän schemapartition replikeras till AD LDS-tjänstinstanser som tillhör samma konfigurationsuppsättning. Mer information om replikering hittar du på Så här fungerar AD LDS-replikering och konfigurationsuppsättningar.

Programkatalogpartitioner

Programkatalogpartitioner innehåller de data som används av dina program. Du kan skapa en programpartition under AD LDS-installationen eller när som helst efter installationen. Beroende på vilket program du har kan du utvidga schemat manuellt eller låta programmet utvidga schemat automatiskt. Normalt hanterar du data i en viss programkatalogpartition via ditt program. När programkatalogpartitionen har skapats finns programpartitionens referensobjekt sparade i AD LDS i CN=Partitions,CN=Configuration.

Ytterligare referenser


Innehåll