Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS), dizin verilerini hiyerarşik, dosya tabanlı bir dizin deposunda saklar. Varsayılan olarak, belirli bir AD LDS örneğinin dizin deposu aşağıdaki dosyada bulunur:

%ProgramFiles%\Microsoft ADAM\örnekadı\data\adamntds.dit

Her AD LDS örneğinin ayrı bir dizin deposu vardır. AD LDS'de gerçekleştirdiğiniz okuma, alma, verme, dizin oluşturma, çoğaltma, yedekleme ve geri yükleme gibi veri işlemleri, AD LDS dizin deposunu bir şekilde kullanır. Dizin deposu, adlandırma bağlamı adı verilen mantıksal dizin bölümleri olarak düzenlenmiştir.

Not

Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) gibi, AD LDS de dizin deposunu yönetmek için Genişletilebilir Depolama Alt Yapısı'nı (ESE) kullanır.

Dizin bölümleri

AD LDS dizin deposu, mantıksal dizin bölümleri halinde düzenlenmiştir. Üç farklı türde dizin bölümü vardır: yapılandırma, şema ve uygulama. Her AD LDS dizin deposunun bir yapılandırma dizini bölümü ve şema dizini bölümü içermesi gerekir; bir veya daha fazla uygulama dizini bölümü içerebilir veya hiç içermeyebilir. Aşağıdaki tabloda bu bölüm türleri, bunların içeriği ve AD LDS gereksinimleri özetlenmiştir.

Bölüm türü Ayırt edici ad Gerekli/isteğe bağlı İçerik

Yapılandırma

CN=Configuration,CN={GUID}

Gerekli

AD LDS yapılandırma bilgileri

Şema

CN=Schema,CN=Configuration,CN={GUID}

Gerekli

Sınıf ve öznitelik tanımları

Uygulama

Bölüm oluşturulduğu sırada atanır

İsteğe bağlı

Uygulama verileri

Yapılandırma dizini bölümü

Yapılandırma dizini bölümü, AD LDS çoğaltma zamanlaması ve çoğaltma kümeleri ile ilgili bilgileri, çoğaltma kümesindeki diğer bölümleri tanımlayan bilgileri, çoğaltma kümesindeki kullanıcı ve gruplarla ilgili bilgileri ve diğer bilgileri saklar.

Şema dizini bölümü

Şema dizini bölümü, dizin deposunda saklanabilen veri türlerinin tanımlarını içerir. AD LDS dizin hizmeti, veri tutarlılığını sağlamak için şema bölümündeki tanımlamaları kullanır. Ayrıca, uygulamalar AD LDS örneğinin izin verdiği veri türünü belirlemek için şema bölümüne başvurabilir. Şemayı, AD LDS'nin belirli bir uygulamaya özgü verileri saklamasını sağlayacak biçimde genişletebilirsiniz. AD LDS şemaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Şemasını Anlama.

Not

Aynı yapılandırma kümesine ait olan AD LDS hizmet örneklerine ortak bir yapılandırma bölümü ve ortak bir şema bölümü çoğaltılır. Çoğaltma hakkında daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Çoğaltma ve Yapılandırma Kümelerini Anlama.

Uygulama dizini bölümleri

Uygulama dizin bölümleri, uygulamalarınız tarafından kullanılan verileri içerir. Uygulama bölümünü AD LDS kurulumu sırasında veya kurulum sonrasında dilediğiniz zaman oluşturabilirsiniz. Uygulamanıza bağlı olarak, şemanızı el ile genişletebilirsiniz veya uygulamanız şemayı otomatik olarak genişletebilir. Genelde, belirli bir uygulama dizini bölümündeki verileri uygulamanız aracılığıyla yönetirsiniz. Uygulama dizini bölümü oluşturulduktan sonra, AD LDS, uygulama bölümü başvuru nesnelerini CN=Partitions,CN=Configuration bölümünde saklar.

Ek başvurular


İçindekiler