Adamsync

Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nden (AD DS) bir Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneğine nesne eşitlemesi yapar.

Not

Bu komutu kullanmadan önce, MS-AdamSyncMetadata.LDF dosyasında bulunan kullanıcı sınıfı tanımlarını almanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. AD LDS ile Sağlanan Kullanıcı Sınıflarını Alma.

Sözdizimi

adamsync [/?] [/l] [/d yapılandırma_dn] [/i giriş_dosyası] [/download yapılandırma_dn çıkış_dosyası] [/export yapılandırma_dn çıkış_dosyası] [/sync yapılandırma_dn] [/reset yapılandırma_dn] [/mai yapılandırma_dn] [/fs yapılandırma_dn] [/ageall yapılandırma_dn] [/so yapılandırma_dn nesne_dn] [/passPrompt]

Parametreler

/?
Komut satırı seçeneklerini görüntüler.

/l veya /list
AD DS - AD LDS Eşitleyicisi'nin kullanılabilen tüm yapılandırmalarını görüntüler.

/d veya /delete yapılandırma_dn
Belirtilen yapılandırmayı siler.

/i veya /install giriş_dosyası
Belirtilen giriş dosyasının içerdiği yapılandırmayı yükler.

/download yapılandırma_dn çıkış_dosyası
Belirtilen yapılandırmayı içeren bir çıkış dosyasını XML olarak oluşturur.

/export yapılandırma_dn çıkış_dosyası
Geçerli yapılandırmayı belirtilen çıktı dosyasına kaydeder.

/sync yapılandırma_dn
Belirtilen yapılandırmayı eşitler.

/reset yapılandırma_dn
Belirtilen yapılandırmanın çoğaltma tanımlama bilgilerini sıfırlar.

/mai yapılandırma_dn
Belirtilen yapılandırmayı yetkili örnek olarak yapılandırır.

/fs yapılandırma_dn
Belirtilen yapılandırma için tam çoğaltma eşitlemesi gerçekleştirir.

/ageall yapılandırma_dn
Belirtilen yapılandırma için silinmiş nesne araması gerçekleştirir. Silinmiş nesne araması, AD DS'deki AD LDS nesnelerini arayarak, bir yapılandırmadaki AD LDS nesnelerinin AD DS'de silinmiş olup olmadığını belirler.

/so yapılandırma_dn nesne_dn
Belirtilen yapılandırmada belirtilen nesne için bir çoğaltma eşitlemesi gerçekleştirir. Nesnenin geçerli ayırt edici adını kullanın.

/passPrompt
Kullanıcı kimlik bilgilerini ister.

Biçim göstergesi

Biçim Anlamı

İtalik

Girdiğiniz bilgiler

Bold

Tam olarak gösterildiği gibi yazmanız gereken öğeler

Üç nokta (...)

Komut satırında birkaç kez yinelenebilen parametre

Köşeli ayraçlar arasında ([])

İsteğe bağlı öğeler

Kaşlı ayraçlar ({}) arasında; seçimler dik çizgi (|) ile ayrılır. Örnek: {even|odd}

İçlerinden yalnızca birini seçebileceğiniz seçim kümesi

Courier yazı tipi

Kod veya program çıktısı.

Ek başvurular


İçindekiler