Program Adamsync

Ten program służy do synchronizowania obiektów usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services) z wystąpieniem usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services).

Uwaga

Przed użyciem tego polecenia należy zaimportować definicje klas użytkowników zawarte w pliku MS-AdamSyncMetadata.LDF. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Importowanie klas użytkowników dostarczanych z usługami LDS w usłudze AD.

Składnia

adamsync [/?] [/l] [/d nazwa_wyróżniająca_konfiguracji] [/i plik_wejściowy] [/download nazwa_wyróżniająca_konfiguracji plik_wyjściowy] [/export nazwa_wyróżniająca_konfiguracji plik_wyjściowy] [/sync nazwa_wyróżniająca_konfiguracji] [/reset nazwa_wyróżniająca_konfiguracji] [/mai nazwa_wyróżniająca_konfiguracji] [/fs nazwa_wyróżniająca_konfiguracji] [/ageall nazwa_wyróżniająca_konfiguracji] [/so nazwa_wyróżniająca_konfiguracji nazwa_wyróżniająca_obiektu] [/passPrompt]

Parametry

/?
Wyświetla opcje wiersza polecenia.

/l lub /list
Umożliwia wyświetlenie wszystkich dostępnych konfiguracji synchronizacji usług domenowych w usłudze AD z usługami LDS w usłudze AD.

/d lub /delete nazwa_wyróżniająca_konfiguracji
Umożliwia usunięcie określonej konfiguracji.

/i lub /install plik_wejściowy
Umożliwia zainstalowanie konfiguracji określonej w podanym pliku wejściowym.

/download nazwa_wyróżniająca_konfiguracji plik_wyjściowy
Umożliwia utworzenie pliku wyjściowego w formacie XML, zawierającego określoną konfigurację.

/export nazwa_wyróżniająca_konfiguracji plik_wyjściowy
Umożliwia zapisanie bieżącej konfiguracji w określonym pliku wyjściowym.

/sync nazwa_wyróżniająca_konfiguracji
Umożliwia zsynchronizowanie określonej konfiguracji.

/reset nazwa_wyróżniająca_konfiguracji
Umożliwia zresetowanie pliku cookie replikacji dla określonej konfiguracji.

/mai nazwa_wyróżniająca_konfiguracji
Umożliwia wybranie określonej konfiguracji jako wystąpienia autorytatywnego.

/fs nazwa_wyróżniająca_konfiguracji
Umożliwia wykonanie pełnej synchronizacji replikacji dla określonej konfiguracji.

/ageall nazwa_wyróżniająca_konfiguracji
Umożliwia przeprowadzenie wyszukiwania obiektów przedawnionych dla określonej konfiguracji. Wyszukiwanie obiektów przedawnionych pozwala ustalić - przez wyszukiwanie obiektów usług LDS w usłudze AD w zakresie usług domenowych w usłudze AD - czy obiekty usług LDS w usłudze AD w konfiguracji zostały usunięte w usługach domenowych w usłudze AD.

/so nazwa_wyróżniająca_konfiguracji nazwa_wyróżniająca_obiektu
Umożliwia synchronizację replikacji dla określonego obiektu w określonej konfiguracji. Należy określić nazwę wyróżniającą obiektu.

/passPrompt
Powoduje wyświetlenie monitu o poświadczenia użytkownika.

Legenda formatowania

Format Znaczenie

Kursywa

Podawane informacje

Bold

Elementy, które należy wpisać dokładnie tak, jak pokazano

Wielokropek (...)

Parametr, który może się kilka razy powtórzyć w wierszu polecenia

W nawiasie kwadratowym ([])

Elementy opcjonalne

W nawiasie klamrowym ({}); opcje oddzielone kreską pionową (|). Przykład: {parzyste|nieparzyste}

Zestaw elementów do wyboru, z których należy wybrać tylko jeden

Czcionka Courier

Kod lub wynik działania programu

Dodatkowe informacje


Spis treści