Procedura, którą należy zastosować w celu przywrócenia wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services), zależy od tego, czy wystąpienie już istnieje i czy należy do zestawu konfiguracyjnego:

Przywracanie danych usług LDS w usłudze AD w istniejącym wystąpieniu tych usług należącym do zestawu konfiguracyjnego

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy lub w grupie równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby przywrócić autorytatywnie dane usług LDS w usłudze AD w wystąpieniu tych usług należącym do zestawu konfiguracyjnego
 1. Jeżeli wystąpienie usług LDS w usłudze AD, dla którego będą przywracane dane, jest uruchomione, zatrzymaj je.

 2. Otwórz narzędzie Kopia zapasowa.

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Odzyskaj.

 4. Wykonaj kolejne kroki Kreatora odzyskiwania w celu podania lokalizacji danych źródłowych kopii zapasowej i w celu określenia kopii zapasowej, z której mają zostać odzyskane dane wystąpienia.

 5. Na stronie Wybieranie typu odzyskiwania, kliknij opcję Pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie elementów do odzyskania wyszukaj i zaznacz folder zawierający pliki danych wystąpienia. Domyślnie pliki dzienników i baza danych usług LDS w usłudze AD znajdują się w folderze %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\nazwa_wystąpienia, gdzie nazwa_wystąpienia jest nazwą wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

 7. Na stronie Określanie opcji odzyskiwania kliknij opcję Lokalizacje oryginalne oraz opcję Zastąp istniejące pliki odzyskanymi plikami, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Aby ukończyć przywracanie, kliknij przycisk Zakończ.

 9. Po ukończeniu przywracania zamknij narzędzie Kopia zapasowa.

 10. Otwórz wiersz polecenia.

 11. W wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  dsdbutil

 12. W wierszu polecenia dsdbutil: wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  activate instance nazwa_wystąpienia

  gdzie wartość nazwa_wystąpienia oznacza nazwę usługi wystąpienia usług LDS w usłudze AD, dla którego mają zostać przywrócone dane.

 13. W wierszu polecenia dsdbutil: wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  authoritative restore

 14. W wierszu polecenia authoritative restore: wpisz jedno z poleceń przedstawionych w poniższej tabeli.

  Polecenie Opis

  restore database

  Powoduje wykonanie autorytatywnego przywracania całej bazy danych katalogu.

  restore object nazwa_wyróżniająca

  Powoduje wykonanie autorytatywnego przywracania obiektu katalogu, którego nazwa wyróżniająca jest reprezentowana przez parametr nazwa_wyróżniająca.

  restore subtree nazwa_wyróżniająca

  Powoduje wykonanie autorytatywnego przywracania poddrzewa katalogu, którego nazwa wyróżniająca jest reprezentowana przez parametr nazwa_wyróżniająca.

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć narzędzie Kopia zapasowa, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.

 • Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 • Do zatrzymania wystąpienia usług LDS w usłudze AD można użyć przystawki Usługi.

 • Tej procedury można używać, aby przywracane dane autorytatywnie zastępowały dane istniejące w zestawie konfiguracyjnym.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia authoritative restore w narzędziu dsdbutil, w wierszu polecenia authoritative restore: wpisz polecenie ?, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Jeśli przypadkowo uruchomiono przywracanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD podczas działania wystąpienia tych usług, zaleca się natychmiastowe ponowne uruchomienie komputera, zatrzymanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD, a następnie ponowne wykonanie przywracania.

Przywracanie uszkodzonej bazy danych uniemożliwiającej uruchomienie istniejącego wystąpienia usług LDS w usłudze AD

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy lub w grupie równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby przywrócić uszkodzoną bazy danych uniemożliwiającą uruchomienie istniejącego wystąpienia usług LDS w usłudze AD
 1. Jeżeli wystąpienie usług LDS w usłudze AD, dla którego będą przywracane dane, jest uruchomione, zatrzymaj je.

 2. Otwórz narzędzie Kopia zapasowa.

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Odzyskaj.

 4. Wykonaj kolejne kroki kreatora w celu podania lokalizacji danych źródłowych kopii zapasowej i w celu określenia kopii zapasowej, z której mają zostać odzyskane dane wystąpienia.

 5. Na stronie Wybieranie typu odzyskiwania, kliknij opcję Pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie elementów do odzyskania wyszukaj i zaznacz folder zawierający pliki danych wystąpienia. Domyślnie pliki dzienników i baza danych usług LDS w usłudze AD znajdują się w folderze %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\nazwa_wystąpienia, gdzie nazwa_wystąpienia jest nazwą wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

 7. Na stronie Określanie opcji odzyskiwania kliknij opcję Lokalizacje oryginalne oraz opcję Zastąp istniejące pliki odzyskanymi plikami, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Aby ukończyć przywracanie, kliknij przycisk Zakończ.

 9. Po ukończeniu przywracania zamknij narzędzie Kopia zapasowa.

 10. Uruchom ponownie wystąpienie usług LDS w usłudze AD.

Uwagi dodatkowe

 • Do zatrzymania i uruchomienia wystąpienia usług LDS w usłudze AD można użyć przystawki Usługi.

 • Aby otworzyć narzędzie Kopia zapasowa, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.

 • Jeśli po wykonaniu tej procedury uruchomienie wystąpienia usług LDS w usłudze AD zakończy się niepowodzeniem, należy wykonać odpowiednią procedurę pełnego przywracania wystąpienia usług LDS w usłudze AD, w zależności o tego, czy wystąpienie tych usług należy do zestawu konfiguracyjnego, czy jest unikatowe.

 • Jeśli przypadkowo uruchomiono przywracanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD w trakcie działania wystąpienia tych usług, zaleca się natychmiastowe ponowne uruchomienie komputera, zatrzymanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD, a następnie ponowne wykonanie przywracania.

Przywracanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD nienależącego do zestawu konfiguracyjnego

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy lub w grupie równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby całkowicie przywrócić wystąpienie usług LDS w usłudze AD nienależące do zestawu konfiguracyjnego
 1. Utwórz wystąpienie usług LDS w usłudze AD za pomocą Kreatora instalacji usług LDS w usłudze Active Directory, podając te same ustawienia, które zostały użyte podczas instalacji oryginalnego wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Nie należy jednak tworzyć partycji katalogu aplikacji podczas instalacji.

 2. Zatrzymaj nowo utworzone wystąpienie usług LDS w usłudze AD w następujący sposób:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi.

  2. W przystawce Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy wystąpienie usług LDS w usłudze AD, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.

 3. Otwórz narzędzie Kopia zapasowa.

 4. W menu Akcja kliknij polecenie Odzyskaj.

 5. Wykonaj kolejne kroki Kreatora odzyskiwania w celu podania lokalizacji danych źródłowych kopii zapasowej i w celu określenia kopii zapasowej, z której mają zostać odzyskane dane wystąpienia.

 6. Na stronie Wybieranie typu odzyskiwania kliknij opcję Pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Wybieranie elementów do odzyskania wyszukaj i zaznacz folder zawierający pliki danych wystąpienia. Domyślnie pliki dzienników i baza danych usług LDS w usłudze AD znajdują się w folderze %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\nazwa_wystąpienia, gdzie nazwa_wystąpienia jest nazwą wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

 8. Na stronie Określanie opcji odzyskiwania kliknij opcję Lokalizacje oryginalne oraz opcję Zastąp istniejące pliki odzyskanymi plikami, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Aby ukończyć przywracanie, kliknij przycisk Zakończ.

 10. Po ukończeniu przywracania zamknij narzędzie Kopia zapasowa.

 11. Uruchom nowo utworzone wystąpienie usług LDS w usłudze AD w następujący sposób:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi.

  2. W przystawce Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy wystąpienie usług LDS w usłudze AD, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć narzędzie Kopia zapasowa, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.

 • Jeśli przypadkowo uruchomiono przywracanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD podczas działania wystąpienia tych usług, zaleca się natychmiastowe ponowne uruchomienie komputera, zatrzymanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD, a następnie ponowne wykonanie przywracania.

Przywracanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD należącego do zestawu konfiguracyjnego

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy lub w grupie równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby całkowicie przywrócić wystąpienie usług LDS w usłudze AD należące do zestawu konfiguracyjnego
 1. W jednym z pozostałych wystąpień usług LDS w usłudze AD w zestawie konfiguracyjnym usuń obiekt serwera odpowiadający wystąpieniu usług LDS w usłudze AD, które ma zostać przywrócone, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz wiersz polecenia.

  2. W wierszu polecenia wpisz dsmgmt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. W wierszu polecenia dsmgmt: wpisz metadata cleanup, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  4. W wierszu polecenia metadata cleanup: wpisz select operation target, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  5. W wierszu polecenia select operation target: wpisz connections, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  6. W wierszu polecenia server connections: wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

   connect to server nazwa_komputera:numer_portu

   gdzie wartość nazwa_komputera:numer_portu reprezentuje wystąpienie usług LDS w usłudze AD, z którym jest nawiązywane połączenie.

  7. W wierszu polecenia server connections: wpisz q, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  8. W wierszu polecenia select operation target: wpisz list sites, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Określ liczbę odpowiadającą lokacji, w której znajduje się obiekt serwera, który ma zostać usunięty.

  9. W wierszu polecenia select operation target: wpisz select site n i naciśnij klawisz ENTER (wartość n oznacza liczbę określoną w poprzednim kroku).

  10. W wierszu polecenia select operation target: wpisz list naming contexts, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Określ liczbę odpowiadającą kontekstowi nazewnictwa przechowywanemu poprzednio na serwerze, którego obiekt serwera ma zostać usunięty.

  11. Wpisz polecenie select naming context n i naciśnij klawisz ENTER (wartość n oznacza liczbę określoną w poprzednim kroku).

  12. Wpisz polecenie list servers in site, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Określ liczbę skojarzoną z serwerem, którego obiekt serwera ma zostać usunięty.

  13. Wpisz polecenie select server n i naciśnij klawisz ENTER (wartość n oznacza liczbę określoną w poprzednim kroku).

  14. W wierszu polecenia select operation target: wpisz q, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  15. W wierszu polecenia metadata cleanup: wpisz remove selected server, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Kliknij przycisk yes, aby potwierdzić usunięcie obiektu serwera.

  16. Dodatkowo należy usunąć obiekt serwera z kontenera lokacji:

   CN=Servers,CN=nazwa_lokacji,CN=Sites,CN=Configuration,CN={identyfikator_GUID},

   gdzie nazwa_lokacji oznacza nazwę lokacji, w której istnieje obiekt serwera, a identyfikator_GUID oznacza unikatowy identyfikator globalny (GUID) wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

 2. Otwórz narzędzie Kopia zapasowa.

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Odzyskaj.

 4. Wykonaj kolejne kroki Kreatora odzyskiwania w celu podania lokalizacji danych źródłowych kopii zapasowej i określenia kopii zapasowej, z której mają zostać odzyskane dane wystąpienia.

 5. Na stronie Wybieranie typu odzyskiwania kliknij opcję Pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie elementów do odzyskania wyszukaj i zaznacz folder zawierający pliki danych wystąpienia. Domyślnie pliki dzienników i baza danych usług LDS w usłudze AD znajdują się w folderze %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\nazwa_wystąpienia, gdzie nazwa_wystąpienia jest nazwą wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

 7. Na stronie Określanie opcji odzyskiwania kliknij opcję Lokalizacja alternatywna, określ lokalizację tymczasową dla odzyskanych plików, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Aby ukończyć przywracanie, kliknij przycisk Zakończ.

 9. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  %windir%\adam\adaminstall /adv

 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji usług LDS w usłudze Active Directory.

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć narzędzie Kopia zapasowa, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.

 • Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 • Aby uzyskać pomoc dotyczącą programu dsmgmt, w wierszu polecenia dsmgmt wpisz ? i naciśnij klawisz ENTER.

 • Jeśli przypadkowo uruchomiono przywracanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD podczas działania wystąpienia tych usług, zaleca się natychmiastowe ponowne uruchomienie komputera, zatrzymanie wystąpienia usług LDS w usłudze AD, a następnie ponowne wykonanie przywracania.

Dodatkowe informacje


Spis treści