Domyślnie plik bazy danych oraz skojarzone pliki dzienników każdego wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) uruchomionego na serwerze usług LDS w usłudze AD są przechowywane w folderze odpowiadającym temu wystąpieniu. Te pliki należy uwzględnić w planie regularnego wykonywania kopii zapasowych w organizacji. Kopię zapasową katalogu można wykonać przy użyciu narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server lub innego narzędzia do tworzenia kopii zapasowej.

Zadanie Informacje

Zapoznanie się z informacjami o wystąpieniach usług LDS w usłudze AD.

Opis wystąpień usług LDS w usłudze AD

Zapoznanie się z informacjami o wykonywaniu kopii zapasowych i przywracaniu wystąpień usług LDS w usłudze AD.

Opis kopii zapasowych i przywracania wystąpienia usług LDS w usłudze AD

Uruchamianie narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server.

Przy wykonywaniu kopii zapasowej wystąpienia należy upewnić się, że wystąpienie jest uruchomione. Przy przywracaniu wystąpienia należy upewnić się, że wystąpienie jest zatrzymane. Wystąpienie usług LDS w usłudze AD można uruchomić lub zatrzymać za pomocą przystawki Usługi.

Wykonywanie kopii zapasowej danych wystąpienia usług LDS w usłudze AD

Przywracanie danych wystąpienia usług LDS w usłudze AD


Spis treści