Przez włączenie lub wyłączenie użytkownika usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) można określić, czy dany użytkownik może zostać powiązany z katalogiem usług LDS w usłudze AD. Do włączania i wyłączania użytkowników usług LDS w usłudze AD służy przystawka Edytor ADSI.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Domyślnie podmiot zabezpieczeń określony jako administrator usług LDS w usłudze AD podczas instalacji tych usług staje się członkiem grupy Administratorzy w partycji konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat grup usług LDS w usłudze AD, zobacz temat Opis użytkowników i grup usług LDS w usłudze AD.

Aby wyłączyć lub włączyć użytkownika usług LDS w usłudze AD
 1. Otwórz przystawkę Edytor ADSI.

 2. Nawiąż połączenie i utwórz powiązanie z wystąpieniem usług LDS w usłudze AD. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zarządzanie wystąpieniem usług LDS w usłudze AD za pomocą przystawki Edytor ADSI.

 3. Przejdź do użytkownika usług LDS w usłudze AD, którego chcesz wyłączyć lub włączyć, kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na liście Atrybuty kliknij atrybut msDS-UserAccountDisabled, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK:

  • Aby wyłączyć użytkownika usług LDS w usłudze AD, kliknij opcję Prawda.

  • Aby włączyć użytkownika usług LDS w usłudze AD, kliknij opcję Fałsz lub opcję Nie ustawiono.

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć przystawkę Edytor ADSI, na komputerze z zainstalowaną rolą serwera usług LDS w usłudze AD kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Edytor ADSI.

 • Domyślnie każdy nowo utworzony użytkownik usług LDS w usłudze AD jest włączony. Jeśli jednak użytkownikowi usług LDS w usłudze AD zostanie przypisane hasło, które nie spełnia ograniczeń zasad haseł lokalnego serwera lub domeny, dany użytkownik usług LDS w usłudze AD będzie domyślnie wyłączony.

 • Jeśli wyłączany lub włączany użytkownik usług LDS w usłudze AD jest w danej chwili zalogowany do wystąpienia usług LDS w usłudze AD, zmienione ustawienie zostanie uwzględnione dopiero po wylogowaniu się tego użytkownika.

 • Zadanie opisane w niniejszej procedurze można również wykonać przy użyciu programu Moduł usługi Active Directory dla środowiska Windows PowerShell. Aby otworzyć program Moduł usługi Active Directory, kliknij przycisk Start, kliknij opcję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Moduł usługi Active Directory dla środowiska Windows PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł o wyłączaniu i włączaniu użytkowników usług LDS w usłudze AD (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137816 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)). Więcej informacji o środowisku Windows PowerShell można znaleźć na poświęconej mu stronie (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Dodatkowe informacje


Spis treści