Do dodawania nowej partycji katalogu aplikacji do istniejącego wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) służy narzędzie Ldp.exe.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Domyślnie podmiot zabezpieczeń określony jako administrator usług LDS w usłudze AD podczas instalacji tych usług staje się członkiem grupy Administratorzy w partycji konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat grup usług LDS w usłudze AD, zobacz temat Opis użytkowników i grup usług LDS w usłudze AD.

Aby dodać partycję katalogu aplikacji do istniejącego wystąpienia usług LDS w usłudze AD
 1. Otwórz program LDP, a następnie nawiąż połączenie i utwórz powiązanie z wystąpieniem usług LDS w usłudze AD. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zarządzanie wystąpieniem usług LDS w usłudze AD za pomocą programu Ldp.exe.

 2. W menu Przeglądaj kliknij polecenie Dodaj obiekt podrzędny.

 3. W polu Nazwa DN wpisz nazwę wyróżniającą partycji aplikacji.

 4. W obszarze Edytowanie wpisu wpisz ObjectClass w polu Atrybut oraz wpisz container w polu Wartości, a następnie kliknij przycisk Wprowadź.

 5. W obszarze Edytowanie wpisu wpisz instanceType w polu Atrybut oraz wpisz 5 w polu Wartości, a następnie kliknij przycisk Wprowadź.

 6. Kliknij przycisk Uruchom.

  Po dodaniu nowej partycji katalogu aplikacji w okienku szczegółów pojawi się następująca informacja:

  Dodano {nazwa wyróżniająca}

  gdzie nazwa wyróżniająca jest nazwą wyróżniającą wpisaną w kroku 3.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć program Ldp, należy kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Uruchom, wpisać polecenie ldp, a następnie kliknąć przycisk OK.

 • Partycje katalogu aplikacji mogą być obiektami dowolnej klasy, ale atrybut instanceType takich partycji musi mieć wartość 5.

Dodatkowe informacje


Spis treści