Do tworzenia wystąpień usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) służy Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory. Wystąpienie usług LDS w usłudze AD (lub po prostu: wystąpienie) to pojedyncza uruchomiona kopia usługi katalogowej LDS w usłudze AD. Na tym samym komputerze może być uruchomionych wiele wystąpień usług LDS w usłudze AD równocześnie. Nie jest to prawdą w przypadku usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services). Każde wystąpienie usługi katalogowej LDS w usłudze AD ma odrębny magazyn danych katalogowych, unikatową nazwę usługi oraz unikatowy opis usługi, które są przypisywane podczas instalacji. Podczas instalacji usług LDS w usłudze AD jest dostępna opcja utworzenia partycji katalogu aplikacji, z której można skorzystać, jeśli używana aplikacja LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) nie tworzy takiego katalogu.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy lub w grupie równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby utworzyć nowe wystąpienie usług LDS w usłudze AD za pomocą Kreatora instalacji usług LDS w usłudze Active Directory
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory.

  2. Na stronie Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory - Zapraszamy! kliknij przycisk Dalej.

  3. Na stronie Opcje instalacji kliknij opcję Unikatowe wystąpienie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Dokończ tworzenie nowego wystąpienia, postępując zgodnie z instrukcjami kreatora.


Spis treści