Do tworzenia wystąpień usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) służy Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory. Wystąpienie usług LDS w usłudze AD (lub po prostu: wystąpienie) to pojedyncza uruchomiona kopia usług LDS w usłudze AD. Aby zapewnić odporność na uszkodzenia i równoważenie obciążenia, wystąpienia usług LDS w usłudze AD można organizować w zestawy konfiguracyjne. We wszystkich wystąpieniach usług LDS w usłudze AD w zestawie konfiguracyjnym są wykonywane repliki wspólnej partycji katalogu konfiguracji i wspólnej partycji katalogu schematu oraz dowolnej liczby partycji katalogu aplikacji.

Aby utworzyć wystąpienie usług LDS w usłudze AD i przyłączyć je do istniejącego zestawu konfiguracyjnego, należy użyć Kreatora instalacji usług LDS w usłudze Active Directory do utworzenia repliki wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Użytkownik wykonujący tę operację musi znać nazwę DNS serwera z uruchomionym wystąpieniem usług LDS w usłudze AD, które należy do zestawu konfiguracyjnego, a także port LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), który został określony podczas tworzenia tego wystąpienia. Można też podać nazwy wyróżniające (DN) konkretnych partycji katalogu aplikacji, które mają zostać skopiowane z zestawu konfiguracyjnego do tworzonego wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy lub w grupie równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby utworzyć replikę wystąpienia usług LDS w usłudze AD
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory.

  2. Na stronie Kreator instalacji usług LDS w usłudze Active Directory - Zapraszamy! kliknij przycisk Dalej.

  3. Na stronie Opcje instalacji kliknij polecenie Replika istniejącego wystąpienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Dokończ tworzenie nowego wystąpienia, postępując zgodnie z instrukcjami kreatora.


Spis treści