Na stronie Opcje instalacji Kreatora instalacji usług LDS w usłudze Active Directory należy określić, czy ma zostać zainstalowane unikatowe wystąpienie usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services), czy też tworzone wystąpienie ma zostać dołączone do istniejącego zestawu konfiguracyjnego.

Opcja instalacji Wynik

Unikatowe wystąpienie

Jeśli zostanie wybrana opcja zainstalowania unikatowego wystąpienia usług LDS w usłudze AD, instalowane wystąpienie tych usług nie będzie częścią żadnego zestawu konfiguracyjnego ani nie będzie miało partnerów replikacji. Dla nowo tworzonego wystąpienia usług LDS w usłudze AD kreator utworzy nowe kopie domyślne partycji katalogu konfiguracji i partycji katalogu schematu. Rozszerzenia schematów dodane do innych wystąpień usług LDS w usłudze AD nie będą dostępne w nowym wystąpieniu usług LDS w usłudze AD.

Replika istniejącego wystąpienia

Jeśli zostanie wybrana opcja zainstalowania repliki istniejącego wystąpienia usług LDS w usłudze AD, instalowane wystąpienie tych usług będzie zawierało kopie partycji katalogu konfiguracji i partycji katalogu schematu (łącznie ze wszystkimi rozszerzeniami schematów) zreplikowane z wybranego wystąpienia. Ponadto kreator umożliwia selektywną replikację dowolnych partycji katalogu aplikacji istniejących w źródłowym zestawie konfiguracyjnym. Jako źródło replikacji należy podać uruchomione wystąpienie usług LDS w usłudze AD. Aby przyspieszyć proces replikacji w przypadku nowego wystąpienia, jako źródła danych można użyć wystąpienia usług LDS w usłudze AD przywróconego z utworzonej wcześniej kopii zapasowej.

Wystąpienie usług LDS w usłudze AD składa się z pojedynczej kopii usługi katalogowej LDS w usłudze AD razem ze skojarzonym magazynem katalogu, przypisanymi portami protokołów LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) i SSL (Secure Sockets Layer) oraz dziennikiem zdarzeń aplikacji. Na tym samym komputerze może być uruchamianych wiele wystąpień usług LDS w usłudze AD jednocześnie.

Wystąpienie usług LDS w usłudze AD można dołączyć do zestawu konfiguracyjnego tylko podczas instalacji usług LDS w usłudze AD.

Dodatkowe informacje


Spis treści