Program Csvde

Umożliwia importowanie i eksportowanie danych usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) przy użyciu plików, w których są przechowywane dane w formacie wartości rozdzielanych przecinkami (CSV). Można również wykonywać operacje w trybie wsadowym z użyciem standardowego formatu plików CSV.

Składnia

csvde [-i] [-f Nazwa_pliku] [-s Nazwa_serwera] [-c Ciąg1 Ciąg2] [-v] [-j Ścieżka] [-t Numer_portu] [-d Bazowa_nazwa_wyróżniająca:] [-r Filtr_LDAP] [-p Zakres] [-l Lista_atrybutów_LDAP] [-o Lista_atrybutów_LDAP] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a Nazwa_wyróżniająca_użytkownika Hasło] [-b Nazwa_wyróżniająca Domena Hasło]

Parametry

-i
Umożliwia określenie trybu importu. Jeśli nie określono trybu importu, jest używany tryb eksportu (domyślny).

-f Nazwa_pliku
Umożliwia określenie nazwy pliku importu lub eksportu.

-s Nazwa_serwera
Umożliwia określenie kontrolera domeny, który ma wykonać operację importu lub eksportu.

-c Ciąg1 Ciąg2
Umożliwia zamianę wszystkich wystąpień ciągu określonego przez parametr ciąg1 na ciąg określony przez parametr ciąg2. Ten parametr jest zwykle używany podczas importowania danych z jednej domeny do innej, kiedy nazwa wyróżniająca domeny, z której dane są eksportowane (ciąg1), musi być zastąpiona nazwą wyróżniającą domeny, do której dane są importowane (ciąg2).

-v
Umożliwia ustawienie trybu informacji pełnej.

-j Ścieżka
Umożliwia określenie lokalizacji pliku dziennika. Domyślnym ustawieniem jest ścieżka bieżąca.

-t Numer_portu
Umożliwia określenie numeru portu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Domyślnym portem LDAP jest port 389. Port wykazu globalnego to 3268.

-d Bazowa_nazwa_wyróżniająca
Umożliwia określenie nazwy wyróżniającej bazy wyszukiwania dla eksportu danych.

-r Filtr_LDAP
Umożliwia utworzenie filtru wyszukiwania LDAP do eksportu danych.

-p Zakres
Umożliwia określenie zakresu wyszukiwania. Dostępne opcje zakresu wyszukiwania to Base, OneLevel i SubTree.

-l Lista_atrybutów_LDAP
Umożliwia określenie listy atrybutów, które powinny być zwracane w wynikach zapytania dotyczącego eksportu. Jeżeli pominięto ten parametr, zwracane są wszystkie atrybuty.

-o Lista_atrybutów_LDAP
Umożliwia określenie listy atrybutów, które mają być pomijane w wynikach zapytania dotyczącego eksportu. Ta opcja jest zazwyczaj używana podczas eksportowania obiektów z Usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services) oraz importowania ich do innego katalogu zgodnego z protokołem LDAP. Jeśli atrybuty nie są obsługiwane przez inny katalog, za pomocą tej opcji można je pominąć w zestawie wyników.

-g
Umożliwia pominięcie wyszukiwań stronicowanych.

-m
Umożliwia pominięcie atrybutów, które nie mogą być zapisywane, takich jak atrybuty ObjectGUID i objectSID.

-n
Umożliwia pominięcie eksportu wartości binarnych.

-k
Powoduje, że błędy podczas operacji importu są ignorowane, a przetwarzanie jest kontynuowane. Poniżej przedstawiono pełną listę ignorowanych błędów:

 • Obiekt już istnieje.

 • Naruszenie ograniczeń.

 • Atrybut lub wartość już istnieje.

-a Nazwa_wyróżniająca_użytkownika Hasło
Umożliwia wykonanie polecenia przy użyciu podanych parametrów nazwa_wyróżniająca_użytkownika i hasło. Domyślnie polecenie jest wykonywane przy użyciu poświadczeń użytkownika obecnie zalogowanego w sieci.

-b Nazwa_użytkownika Domena Hasło
Umożliwia wykonanie polecenia przy użyciu parametrów nawa_użytkownika domena hasło. Domyślnie polecenie jest wykonywane przy użyciu poświadczeń użytkownika obecnie zalogowanego w sieci.

-?
Umożliwia wyświetlenie menu polecenia.

Uwagi

 • Aplikacje takie jak Microsoft Excel mogą odczytywać i zapisywać dane w formacie CSV. Ponadto narzędzia administracyjne programu Microsoft Exchange Server również mogą importować i eksportować dane przy użyciu formatu CSV, podobnie jak wiele narzędzi innych producentów.

  Format CSV składa się z jednego lub wielu wierszy danych, w których każda wartość jest oddzielona przecinkiem. Pierwszy wiersz (nazywany niekiedy nagłówkiem) pliku CSV musi zawierać nazwy wszystkich atrybutów w identycznym porządku jak dane w kolejnych wierszach.

  Przykład:

  CN,Imię,Nazwisko,Opis

  Nazwa_logowania_pierwszego_użytkownika,Imię_pierwszego_użytkownika,Nazwisko_pierwszego_użytkownika,Menedżer

  Nazwa_logowania_drugiego_użytkownika,Imię_drugiego_użytkownika,Nazwisko_drugiego_użytkownika,Prezes

 • Polecenia csvde -r można użyć do utworzenia filtru wyszukiwania LDAP dla eksportu danych. Następujący filtr umożliwia na przykład wyeksportowanie wszystkich użytkowników o określonym nazwisku:

  csvde -r (and(objectClass=User)(sn=Nazwisko))

Legenda formatowania

Format Znaczenie

Kursywa

Podawane informacje

Bold

Elementy, które należy wpisać dokładnie tak, jak pokazano

Wielokropek (...)

Parametr, który może się kilka razy powtórzyć w wierszu polecenia

W nawiasie kwadratowym ([])

Elementy opcjonalne

W nawiasie klamrowym ({}); opcje oddzielone kreską pionową (|). Przykład: {parzyste|nieparzyste}

Zestaw elementów do wyboru, z których należy wybrać tylko jeden

Czcionka Courier

Kod lub wynik działania programu

Dodatkowe informacje


Spis treści