Csvde

Importerar och exporterar data från AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) med hjälp av filer som lagrar data i csv-format (kommaavgränsade värden). Du kan också utföra batchåtgärder baserade på standardfilformatet csv.

Syntax

csvde [-i] [-f Filnamn] [-s Servernamn] [-c Sträng1 Sträng2] [-v] [-j Sökväg] [-t Portnummer] [-d BasDN] [-r LDAP-filter] [-p Omfång] [-l LDAP-attributlista] [-o LDAP-attributlista] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a UniktAnvändarnamn Lösenord] [-b Användarnamn Domän Lösenord]

Parametrar

-i
Anger importläge. Om importläge inte har angetts är standardläget export.

-f Filnamn
Identifierar den importerade eller exporterade filens namn.

-s Servernamn
Anger vilken domänkontrollant som utför import- eller exportåtgärden.

-c Sträng1 Sträng2
Ersätter alla förekomster av Sträng1 med Sträng2. Detta används vanligtvis när du importerar data från en domän till en annan och exportdomänens unika namn (Sträng1) måste ersättas med importdomänens unika namn (Sträng2).

-v
Ställer in utförligt läge.

-j Sökväg
Anger loggfilens placering. Standard är aktuell sökväg.

-t Portnummer
Anger ett portnummer för LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Standardportnumret för LDAP är 389. Den globala katalogporten är 3268.

-d BasDN
Ställer in det unika namnet på varje sökbas för dataexport.

-r LDAP-filter
Skapar ett LDAP-sökfilter för dataexport.

-p Omfång
Ställer in sökomfång. Alternativen för sökomfång är Base, OneLevel eller SubTree.

-l LDAP-attributlista
Anger lista med attribut som ska visas i resultatet för en exportfråga. Om den här parametern utesluts, returneras alla attribut.

-o LDAP-attributlista
Anger lista med attribut som ska utelämnas i resultatet för en exportfråga. Detta används framförallt när objekt exporteras från AD DS (Active Directory Domain Services) och sedan importeras till en annan LDAP-kompatibel katalog. Om attributen inte stöds av en annan katalog, kan du utelämna attributen från resultatuppsättningen med hjälp av detta alternativ.

-g
Utesluter numrerade sökningar.

-m
Utesluter attribut som inte kan skrivas, exempelvis ObjectGUID och objectSID.

-n
Utesluter export av binära värden.

-k
Ignorerar fel under importen och fortsätter bearbetningen. Följande är en fullständig lista över fel som ignoreras:

 • Objektet finns redan.

 • Begränsningsöverträdelse.

 • Attributet eller värdet finns redan.

-a UniktAnvändarnamn Lösenord
Anger vilket kommando som ska köras med hjälp av ett bifogat UniktAnvändarnamn och Lösenord. Som standard körs kommandot med autentiseringsuppgifterna för den användare som för tillfället är inloggad i nätverket.

-b Användarnamn Domän Lösenord
Anger att kommandot ska köras som Användarnamn Domän Lösenord. Som standard körs kommandot med autentiseringsuppgifterna för den användare som är inloggad på nätverket.

-?
Visar kommandomenyn.

Anmärkningar

 • Program som Microsoft Excel kan läsa och spara data i csv-format. Dessutom går det att importera och exportera data i csv-format med hjälp av administrationsverktygen i Microsoft Exchange Server, liksom med många andra verktyg från andra tillverkare än Microsoft.

  Csv-formatet utgörs av en eller flera rader med data där varje värde är avgränsat med ett komma. Den första raden (kallas ibland huvudet) i csv-filen måste innehålla namnen på alla attribut i den ordning som data visas på de rader som följer efter den första raden.

  Exempel:

  CN,Förnamn,Efternamn,Beskrivning

  FörstaAnvändareInloggningsnamn,1:aAnvändareFörnamn,1:aAnvändareEfternamn,Chef

  AndraAnvändareInloggningsnamn,2:aAnvändareFörnamn,2:aAnvändareEfternamn,Chef

 • Du kan använda csvde -r om du vill skapa ett LDAP-sökfilter för dataexport. Följande filter exporterar till exempel alla användare med ett visst efternamn:

  csvde -r (and(objectClass=Användare)(sn=Efternamn))

Formatförklaring

Format Betydelse

Kursiv

Information som du anger

Bold

Element som du anger exakt som de visas

Ellips (...)

En parameter som kan upprepas flera gånger på en kommandorad

Inom hakparenteser ([])

Valfria objekt.

Inom klammerparenteser ({}); alternativ som avgränsats med lodräta streck (|). Exempel: {jämn|udda}

En grupp alternativ där du endast får välja ett

Teckensnittet Courier

Kod- eller programutdata

Ytterligare referenser


Innehåll