Dane wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) są przechowywane w zestawie plików zawartym w folderze o nazwie zgodnej z nazwą wystąpienia. Domyślnie pliki dzienników i baza danych usług LDS w usłudze AD znajdują się w folderze %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\nazwa_wystąpienia, gdzie nazwa_wystąpienia jest nazwą wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Kopia zapasowa danych wystąpienia usług LDS w usłudze AD jest wykonywana przez utworzenie kopii zapasowej (skopiowanie) tych plików.

Ważne

Przed wykonaniem kopii zapasowej folderu usług LDS w usłudze AD wystąpienia należy użyć przystawki Usługi, aby potwierdzić, że to wystąpienie jest uruchomione. Aby uruchomić przystawkę Usługi, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknąć polecenie Usługi. Ze względu na to, że usługa wystąpienia musi być uruchomiona podczas wykonywania kopii zapasowej plików, należy użyć narzędzia do wykonywania kopii zapasowej, które umożliwia tworzenie kopii zapasowej otwartych plików (np. narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server).

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy lub w grupie równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby wykonać kopię zapasową wystąpienia usług LDS w usłudze AD przy użyciu narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.

  2. W menu Akcja kliknij polecenie Jednorazowa kopia zapasowa.

  3. W oknie Kreatora jednorazowych kopii zapasowych kliknij opcję Inne opcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Kliknij opcję Niestandardowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Wybierz wolumin zawierający pliki dziennika i bazy danych usług LDS w usłudze AD.

  6. Ukończ pracę z kreatorem w celu rozpoczęcia operacji wykonywania kopii zapasowej.

Przestroga

Jeśli wykonano kopię zapasową danych z woluminu o systemie plików NTFS, zaleca się ich przywrócenie w woluminie NTFS o identycznej wersji, aby zapobiec utracie danych.


Spis treści