Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) ukládá data adresáře do hierarchického úložiště adresářů založeného na souborech. Ve výchozím nastavení se úložiště adresářů pro danou instanci služby AD LDS nachází v následujícím souboru:

%ProgramFiles%\Microsoft ADAM\název_instance\data\adamntds.dit

Každá instance služby AD LDS má samostatné úložiště adresářů. Úložiště adresářů služby AD LDS je nějakým způsobem využíváno při provádění všech operací s daty ve službě AD LDS, včetně operací vyhledávání, čtení, importu, exportu, indexování, replikace, zálohování a obnovení. Úložiště adresářů je uspořádáno do logických oddílů adresáře, jimž se také říká názvové kontexty.

Poznámka

Stejně jako služba AD DS (Active Directory Domain Services) používá služba AD LDS ke správě svého úložiště adresářů modul ESE (Extensible Storage Engine).

Oddíly adresáře

Úložiště adresářů služby AD LDS je uspořádáno do logických oddílů adresáře. Existují tři různé typy oddílů adresáře: konfigurace, schéma a aplikace. Každé úložiště adresářů služby AD LDS musí obsahovat jeden oddíl adresáře konfigurace a jeden oddíl adresáře schématu. Nemusí obsahovat žádný oddíl adresáře aplikace nebo může obsahovat více oddílů adresáře aplikace. Následující tabulka obsahuje souhrn těchto typů oddílů, jejich obsahu a požadavků služby AD LDS.

Typ oddílu Rozlišující název Povinné/nepovinné Obsah

Konfigurace

CN=Configuration,CN={Identifikátor_GUID}

Povinné

Informace o konfiguraci služby AD LDS

Schéma

CN=Schema,CN=Configuration,CN={Identifikátor_GUID}

Povinné

Definice tříd a atributů

Aplikace

Přiřazeno při vytváření oddílu

Nepovinné

Data aplikací

Oddíl adresáře konfigurace

Oddíl adresáře konfigurace obsahuje informace o naplánování replikace služby AD LDS a sadách replik, informace definující další oddíly v sadě repliky, informace o uživatelích a skupinách v sadě replik a další informace.

Oddíl adresáře schématu

Oddíl adresáře schématu obsahuje definice typů dat, která mohou být uložena v úložišti adresáře. Při zajišťování konzistence dat vychází adresářová služba AD LDS z definicí v oddílu schématu. Na oddíl schématu mohou dále odkazovat aplikace při určování typu dat, která instance služby AD LDS umožňuje. Schéma můžete rozšířit a umožnit tak službě AD LDS ukládání dat specifických pro konkrétní aplikaci. Další informace o schématech služby AD LDS naleznete v tématu Principy schématu služby AD LDS.

Poznámka

Společný oddíl konfigurace a společný oddíl schématu jsou replikovány do instancí služby AD LDS, jež patří do stejné konfigurační sady. Další informace o replikaci naleznete v tématu Principy replikace a konfiguračních sad služby AD LDS.

Oddíly adresáře aplikace

V oddílech adresáře aplikace jsou uložena data používaná aplikacemi. Oddíl aplikace můžete vytvořit při instalaci služby AD LDS nebo kdykoli po ní. V závislosti na používané aplikaci je možné rozšířit schéma ručně nebo automaticky prostřednictvím aplikace. Obvykle je správa dat v daném oddílu adresáře aplikace prováděna prostřednictvím aplikace. Po vytvoření oddílu adresáře aplikace uchovává služba AD LDS referenční objekty oddílu aplikace v umístění CN=Partitions,CN=Configuration.

Další informace


Obsah