Nástroj Ldp

Dialogové okno nástroje Ldp tvoří dvě podokna: strom konzoly a podokno podrobností. Strom konzoly obsahuje základní objekt a všechny podřízené objekty. V podokně podrobností jsou uvedeny výsledky operací protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Chcete-li spustit nástroj Ldp, klikněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Příkazový řádek, klikněte na příkaz Spustit jako správce, na příkazovém řádku zadejte ldp a stiskněte klávesu ENTER.

V následujících částech jsou popsány příkazy v nabídkách nástroje Ldp:

Připojení

V následující tabulce jsou popsány příkazy nabídky Připojení.

Příkaz Podrobnosti

Připojit

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze spustit relaci s určeným serverem LDAP. Před zadáním jakýchkoli dalších příkazů LDAP je nutné vytvořit připojení se serverem LDAP. Zadejte odpovídající číslo portu pro službu, ke které se připojujete. Ve výchozím nastavení používá server LDAP u relací orientovaných na připojení protokol TCP. Chcete-li u relací bez připojení použít protokol UDP (User Datagram Protocol), zaškrtněte políčko Bez připojení. Ve výchozím nastavení se v případě úspěšného připojení v podokně podrobností zobrazí informace týkající se objektu RootDSE.

Vázat

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze ověřit určený server LDAP. Zadejte uživatelské jméno a heslo účtu, kterému bylo uděleno oprávnění k serveru LDAP. Pokud vytvoříte jednoduchou vazbu s prázdným heslem, budete připojeni prostřednictvím anonymních pověření. Postup je možné zjednodušit, jestliže se připojíte pomocí příkazu Vázat, ale nepoužijete příkaz Připojit, a potom provedete ověření u serveru, k němuž jste se připojili naposledy. Kliknete-li v dialogovém okně Vázat na možnost Upřesnit, otevřete dialogové okno Možnosti vazby a můžete nakonfigurovat možnosti metody ověřování.

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Možnosti vazby.

Možnost Popis

Typ funkce

Určuje kategorii ověřování pro nástroj Ldp, která bude použita při volbě metod ověřování.

Obecné

Určuje použití standardního ověřovacího protokolu.

Jednoduché

Určuje, že nebude použit žádný ověřovací protokol, a odešle heslo ve formátu prostého textu.

Rozšířené

Není k dispozici.

Metoda

Určuje typ ověřování, který nástroj Ldp používá při předávání pověření.

Synchronní

Určuje, že ověřující server musí okamžitě odpovídat na požadavky. Tuto možnost je možné nastavit pouze společně s jednoduchým ověřováním.

Použít ověřenou identitu

Umožňuje použít alternativní pověření pro ověření. Všechny metody ověřování s výjimkou jednoduchého ověřování vyžadují synchronní volání.

Odpojit

Umožňuje ukončit otevřenou relaci s určeným serverem LDAP. Ukončením nástroje Ldp automaticky odpojíte všechny otevřené relace.

Nová

Umožňuje zachovat aktuálně připojenou relaci, přičemž je vymazán obsah podokna podrobností. Klávesová zkratka této akce je CTRL+N.

Uložit

Umožňuje uložit změny do již dříve uloženého souboru.

Uložit jako

Umožňuje uložit obsah podokna podrobností do textového souboru. Obsah tohoto souboru můžete zobrazit v podokně podrobností později pomocí příkazu Otevřít.

Tisk

Umožňuje vytisknout obsah podokna podrobností.

Procházet

V následujících částech jsou popsány příkazy nabídky Procházet.

Přidat podřízenou položku

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze přidávat objekty do služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Je nutné zadat úplný rozlišující název přidávaného objektu a zároveň všechny povinné atributy třídy tohoto objektu.

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Přidat.

Možnost Podrobnosti

Rozlišující název

Zadejte úplný rozlišující název nového objektu.

Atribut

Zadejte povinný nebo nepovinný atribut.

Hodnoty

Zadejte hodnoty spojené s daným atributem. Více hodnot jednoho atributu oddělte středníkem. Není nutné zadávat žádné mezery.

Zadat

Umožňuje přidat zadaný atribut a hodnoty do seznamu Seznam položek, přičemž jsou vymazána pole Atribut a Hodnoty. V zadávání atributů a hodnot pokračujte, dokud nebude pole Seznam položek obsahovat všechny povinné a požadované nepovinné atributy.

Vložit soubor

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze zobrazit textový soubor s odpovídajícími atributy a hodnotami.

Seznam položek

Umožňuje zobrazit zadané atributy a hodnoty.

Upravit

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze zadávat změny vybrané položky z pole Seznam položek.

Odebrat

Umožňuje odstranit vybranou položku z pole Seznam položek.

Rozšířené

Toto políčko zaškrtněte v případě, že přidávaný objekt je součástí rozšířeného ovládacího prvku.

Synchronní

Je-li toto políčko zaškrtnuto (výchozí možnost), musí nástroj Ldp před provedením dalších kroků čekat na odpověď cílového serveru. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude nástroj Ldp provádět další kroky i před doručením odpovědi. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte v případě, že pomalá připojení sítě WAN (Wide Area Network) způsobují vypršení časového limitu příkazů nástroje Ldp.

Spustit

Umožňuje přidat aktuální atributy a hodnoty v poli Seznam položek do služby AD LDS. Jestliže nástroj Ldp zjistí jakoukoli chybu, nebude objekt přidán a v podokně podrobností se zobrazí chybová zpráva.

Odstranit

Tento příkaz umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze odstranit objekt ze služby AD LDS. Atributy lze odstranit pouze v případě, že jsou definovány jako nepovinné a neobsahují žádné hodnoty. Chcete-li odstranit hodnoty atributu, klikněte v nabídce Procházet dialogového okna Přidat na možnost Upravit.

Možnost Podrobnosti

Rozlišující název

Zadejte úplný rozlišující název nového objektu.

Rozšířené

Toto políčko zaškrtněte v případě, že upravovaný objekt je součástí rozšířeného ovládacího prvku.

Synchronní

Je-li toto políčko zaškrtnuto (výchozí možnost), musí nástroj Ldp před provedením dalších kroků čekat na odpověď cílového serveru. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude nástroj Ldp provádět další kroky i před doručením odpovědi. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte v případě, že pomalá připojení sítě WAN způsobují vypršení časového limitu příkazů nástroje Ldp.

Rekurzivní (klient)

Umožňuje odstranit všechny objekty v kontejneru. Daný kontejner však odstraněn není.

Změnit

Tento příkaz umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze změnit atributy objektu uloženého ve službě AD LDS.

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Změnit.

Možnost Podrobnosti

Rozlišující název

Zadejte úplný rozlišující název nového objektu.

Atribut

Zadejte povinný nebo nepovinný atribut.

Hodnoty

Zadejte hodnoty spojené s daným atributem. Více hodnot jednoho atributu oddělte středníkem. Není nutné zadávat žádné mezery.

Vložit soubor

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze zobrazit textový soubor s odpovídajícími atributy a hodnotami.

ENTER

Umožňuje přidat zadaný atribut a hodnoty do části Seznam položek daného dialogového okna, přičemž jsou vymazána pole Atribut a Hodnoty. V zadávání atributů a hodnot pokračujte, dokud nebude pole Seznam položek obsahovat všechny povinné a požadované nepovinné atributy.

Operace

Přidat, Odstranit nebo Nahradit. Chcete-li přidat novou hodnotu pro existující atribut, klikněte na možnost Přidat. Jestliže chcete trvale odebrat atribut u objektu uvedeného v seznamu, klikněte na možnost Odstranit. Atributy obsahující data nelze odstranit. Chybu způsobí rovněž pokus o odstranění povinných atributů. Pokud chcete nahradit existující hodnotu jinou hodnotou nebo změnit zadané hodnoty existujícího atributu, klikněte na možnost Nahradit.

Seznam položek

Umožňuje zobrazit existující atributy a hodnoty objektu.

Upravit

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze provádět změny vybrané položky ze seznamu Seznam položek.

Synchronní

Je-li toto políčko zaškrtnuto (výchozí možnost), musí nástroj Ldp před provedením dalších kroků čekat na odpověď cílového serveru. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude nástroj Ldp provádět další kroky i před doručením odpovědi. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte v případě, že pomalá připojení sítě WAN způsobují vypršení časového limitu příkazů nástroje Ldp.

Rozšířené

Toto políčko zaškrtněte v případě, že upravovaný objekt je součástí rozšířeného ovládacího prvku.

Spustit

Umožňuje odeslat upravené hodnoty v poli Seznam položek do služby AD LDS.

Změnit rozlišující název

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze změnit relativní rozlišující název objektu. Tato možnost je určena pouze ke změně objektů typu list. Jestliže změníte část rozlišujícího názvu označující kontejner, přesune se objekt do uvedeného kontejneru.

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Upravit název RDN.

Možnost Podrobnosti

Původní rozlišující název

Zadejte aktuální rozlišující název příslušného objektu.

Nový rozlišující název

Zadejte nový rozlišující název příslušného objektu.

Odstranit původní

Pokud je zaškrtnuto toto políčko (výchozí možnost), je původní rozlišující název odebrán z adresáře LDAP.

Synchronní

Je-li toto políčko zaškrtnuto (výchozí možnost), musí nástroj Ldp před provedením dalších kroků čekat na odpověď cílového serveru. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude nástroj Ldp provádět další kroky i před doručením odpovědi. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte v případě, že pomalá připojení sítě WAN způsobují vypršení časového limitu příkazů nástroje Ldp.

Rozšířené přejmenování

Toto políčko zaškrtněte v případě, že objekt, který přejmenováváte, je součástí rozšířeného ovládacího prvku.

Spustit

Umožňuje odeslat změnu do služby AD LDS.

Hledat

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze vytvářet vlastní filtry hledání a prohledávat adresářový strom informací. Základ vyhledávání je nutné zadat jako rozlišující název. Filtr musí být platným filtrem LDAP. Položky vrácené při hledání jsou odděleny znaky >>.

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Hledat.

Možnost Podrobnosti

Základní rozlišující název

Zadejte rozlišující název, který určuje počátek hledání.

Filtr

Zadejte vyhledávací kritéria oddělená filtry hledání LDAP. Zadejte atributy a hodnoty, pomocí nichž je možné vyhledat objekt nebo sadu objektů. Filtry hledání LDAP jsou definovány v dokumentu RFC 2254 a ve článku 255602 znalostní báze Microsoft Knowledge Base (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=4441 (Stránka může být v angličtině.)).

Obor

Umožňuje určit počet úrovní, které hledání zahrnuje.

Základní

Umožňuje prohledat pouze základní objekt.

Jedna úroveň

Umožňuje prohledat objekty, které jsou bezprostředně podřízené základnímu objektu. Základní objekt prohledán nebude.

Podstrom

Umožňuje prohledat celý podstrom od základního objektu až po všechny podřízené objekty.

Možnosti

Umožňuje otevřít dialogové okno Možnosti hledání. Pomocí těchto možností můžete nastavit filtry, které při hledání povolují některé položky nebo vylučují jiné a které umožňují řídit způsob zpracování hledání.

Spustit

Umožňuje odeslat požadavek hledání do služby AD LDS.

Porovnat

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze porovnat hodnotu atributu objektu s určitou hodnotou. Jako výsledek je vrácena hodnota True (Pravda) nebo False (Nepravda).

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Porovnat.

Možnost Podrobnosti

Rozlišující název

Zadejte úplný rozlišující název objektu, jehož hodnoty budou porovnány.

Atribut

Zadejte atribut, který chcete porovnat.

Hodnota

Zadejte hodnotu, která bude porovnána s existující hodnotou ve službě AD LDS. Více hodnot jednoho atributu oddělte středníkem. Není nutné zadávat žádné mezery.

Synchronní

Je-li toto políčko zaškrtnuto (výchozí možnost), musí nástroj Ldp před provedením dalších kroků čekat na odpověď cílového serveru. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude nástroj Ldp provádět další kroky i před doručením odpovědi. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte v případě, že pomalá připojení sítě WAN způsobují vypršení časového limitu příkazů nástroje Ldp.

Spustit

Umožňuje spustit porovnávání.

Rozšířené možnosti

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze spustit rozšířenou operaci adresáře LDAP tím, že zadáte identifikátor objektu LDAP (označovaný také jako OID) a příslušnou hodnotu.

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Rozšířené operace.

Možnost Podrobnosti

ID objektu

Zadejte identifikátor objektu.

Data

Zadejte hodnotu atributu identifikátoru objektu.

Ovládací prvky

Viz položka Ovládací prvky v části Možnosti.

Odeslat

Umožňuje spustit rozšířenou operaci služby AD LDS.

GetLastError

Umožňuje volat funkci GetLastError serveru LDAP.

Zabezpečení

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze spustit rozšířenou operaci adresáře LDAP tím, že zadáte identifikátor objektu LDAP a příslušnou hodnotu.

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Popisovač zabezpečení.

Možnost Podrobnosti

Popisovač zabezpečení

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze zobrazit přístupová oprávnění k objektu.

Replikace

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze spustit rozšířenou operaci adresáře LDAP tím, že zadáte identifikátor objektu LDAP a příslušnou hodnotu.

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Metadata replikace.

Možnost Podrobnosti

Replikace/Zobrazit metadata

Do pole Rozlišující název objektu zadejte rozlišující název objektu, jehož replikační metadata chcete zobrazit.

Proces čekající na vyřízení

Umožňuje otevřít dialogové okno se seznamem požadavků, jejichž zpracování nebylo dokončeno.

Zobrazit

V následující tabulce jsou popsány příkazy nabídky Zobrazit.

Příkaz Podrobnosti

Strom

Do pole Základní rozlišující název zadejte rozlišující název objektu, který chcete v navigačním podokně použít jako základní objekt.

Konfigurace rozlehlé sítě

Tato možnost nabídky se netýká služby AD LDS.

Stavový řádek

Umožňuje zobrazit nebo skrýt stavový řádek v dolní části okna LDAP.

Možnosti

V následujících částech jsou popsány příkazy nabídky Možnosti.

Hledat

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Možnosti hledání.

Možnost Podrobnosti

Časový limit

Zadejte počet milisekund maximální doby trvání hledání na serveru. Ve výchozím nastavení je maximální hodnota nastavena na 120 sekund.

Omezení velikosti

Zadejte maximální počet bajtů, které může hledání vrátit. Jestliže nezadáte žádnou hodnotu, nebude nastavena maximální velikost vrácených dat.

Časový limit (s)

Zadejte počet sekund, po které nástroj Ldp čeká na odpověď serveru LDAP na požadavek hledání.

Časový limit (ms)

Zadejte počet milisekund, po které nástroj Ldp čeká na odpověď serveru LDAP na požadavek hledání.

Velikost stránky

Zadejte maximální velikost každé stránky vrácených dat (v bajtech).

Atributy

Umožňuje určit atributy, které budou vráceny při hledání. Více atributů oddělte středníkem. Všechny atributy můžete nastavit zadáním zástupného znaku (*).

Typ volání vyhledávání

Umožňuje určit typ volání, které chcete při hledání použít. Pokud bude hledání trvat déle, můžete kliknout na možnost Asynchronní, aby počítač mohl během čekání na dokončení hledání provádět jiné úlohy.

Pouze atributy

Po zaškrtnutí tohoto políčka budou vráceny pouze atributy objektů. Rozlišující název vrácen nebude.

Následovat odkazy

Umožňuje vyhledat objekty v externích adresářích LDAP. Ve výchozím nastavení vrací vztahy důvěryhodnosti objektů v externích adresářích LDAP místo vlastního objektu pouze odkaz.

Zobrazit výsledky

Umožňuje zobrazit podrobný seznam objektů vrácených hledáním. Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze informace o úspěšném nebo neúspěšném hledání a počet vyhledaných objektů.

Klíče řazení

Umožňuje otevřít dialogové okno Klíče řazení. Viz část Klíče řazení uvedená níže.

Ovládací prvky

Umožňuje otevřít dialogové okno Ovládací prvky.

Čeká na vyřízení

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze filtrovat seznam dosud nedokončených procesů.

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Možnosti čekání na vyřízení.

Možnost Podrobnosti

Všechny výsledky vyhledávání

Umožňuje nastavit zobrazení všech výsledků hledání.

Blokování

Chcete-li nastavit časový limit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Časový limit (sekundy):

Zadejte časový limit v sekundách.

Časový limit (milisekundy):

Zadejte časový limit v milisekundách.

Obecné

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Obecné možnosti.

Možnost Podrobnosti

Analýza hodnot

Umožňuje určit formát zobrazení dat LDAP. Zadáním možnosti Binárně zobrazíte informace LDAP v nativním číselném formátu. V případě zadání možnosti Jako řetězec budou informace LDAP převedeny z nativního formátu na znaky ASCII, takže budou při zobrazení přehlednější. Jedná se o výchozí nastavení. Hodnoty, které jsou pro převod příliš dlouhé, se i nadále zobrazí v binárním formátu.

Verze LDAP

Umožňuje určit verzi protokolu LDAP používanou daným serverem. Výchozí možností je version 3.

Zpracování rozl. názvu

Umožňuje převést rozlišující názvy zobrazené v jednotlivých součástech tím, že rozšíří typy dat vrácené nástrojem Ldp při provedení příkazu.

Velikost vyrovnávací paměti

Do pole Počet linek zadejte počet vrácených řádků, které chcete pro každý příkaz zobrazit. Do pole Znaky na řádek zadejte počet vrácených znaků, které chcete pro každý příkaz zobrazit.

Aut. dotaz na výchozí názv. kontext

Umožňuje určit, že nástroj Ldp odešle po připojení k serveru LDAP dotaz na výchozí názvový kontext. Výchozí názvový kontext představuje objekt RootDSE. Toto nastavení se používá v případě, že hodnota rozlišujícího názvu není v dialogovém okně Zobrazit|Strom zadána.

Zobrazení virt. seznamu (VLV)

Zaškrtnete-li políčko Autom. procházet VLV pokud, otevře se zobrazení virtuálního seznamu vždy, když je počet objektů větší než hodnota v poli velikost kontejneru přesahuje. Výchozí hodnota je 100.

Možnosti připojení

Umožňuje otevřít dialogové okno, v němž lze změnit hodnotu libovolné možnosti.

V následující tabulce jsou popsány možnosti dialogového okna Možnosti připojení.

Možnost Podrobnosti

Název možnosti

Zadejte název možnosti, jejíž hodnotu chcete znovu nastavit.

Hodnota

Zadejte novou hodnotu zadané možnosti.

Nastavit

Odešle informace do adresáře LDAP.

Ovládací prvky

V dialogovém okně Ovládací prvky můžete zadat informace umožňující rozšíření funkcí LDAP.

Možnost Identifikátor objektu je nutné zadat v případě implementace ovládacího prvku. Chcete-li získat seznam identifikátorů objektů, zobrazte vlastnost supportedControls objektu RootDSE řadiče domény.

Další informace

  • Na server lze odeslat pouze ovládací prvky serveru. Ovládací prvky klienta pracují pouze v rozhraních API (Application Programming Interfaces) protokolu LDAP.

  • Seznam rozšířených ovládacích prvků LDAP najdete v článku 222560 ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=4441) (stránka může být v angličtině).

Klíče řazení

Možnost Klíče řazení představuje typ ovládacího prvku, který formátuje zobrazení výsledků hledání. Jestliže chcete formátovat zobrazení výsledků hledání, zadejte v dialogovém okně Klíče řazení typ atributu.

TLS

V následující tabulce jsou popsány podpříkazy příkazu TLS.

Možnost Podrobnosti

StartTLS nebo StopTLS

Umožňuje spustit nebo zastavit zabezpečenou relaci se serverem LDAP, který využívá zabezpečení TLS (Transport Layer Security).

Nástroje

V následující tabulce jsou popsány příkazy nabídky Nástroje.

Možnost Podrobnosti

Převaděč velkých celých čísel

Chcete-li převést dlouhá celá čísla na horní a dolní část, zadejte hodnotu do pole Řetězec.

Vyhledání identifikátoru SID

Pokud chcete určit doménu nebo uživatele spojené s daným identifikátorem zabezpečení (SID), zadejte identifikátor SID do seznamu Seznam identifikátorů SID a klikněte na tlačítko OK. Související doména nebo uživatel se zobrazí v podokně podrobností.

Další informace


Obsah