Nástroj Ldifde

Slouží k vytvoření, úpravám a odstranění objektů adresáře. Nástroj ldifde je také možné použít k rozšíření schématu, exportu informací o uživatelích a skupinách do jiných aplikací nebo služeb a naplnění služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) daty z jiných adresářových služeb.

Syntaxe

ldifde [-i] [-f Název_souboru] [-s Název_serveru] [-c Řetězec_1 Řetězec_2] [-v] [-j Cesta] [-t Číslo_portu] [-d Základní_rozlišující_název] [-r Filtr_LDAP] [-p Obor] [-l Seznam_atributů_LDAP] [-o Seznam_atributů_LDAP] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a Identifikační_jméno_uživatele Heslo] [-b Uživatelské_jméno Doména Heslo] [-?]

Parametry

-i
Určuje režim importu. Není-li režim importu zadán, je výchozím režimem export.

-f Název_souboru
Označuje název souboru importu nebo exportu.

-s Název_Serveru
Určuje počítač, ve kterém má být provedena operace importu nebo exportu. Ve výchozím nastavení bude nástroj ldifde spuštěn v počítači, v němž je nástroj ldifde nainstalován.

-c Řetězec 1 Řetězec 2
Nahradí všechny výskyty hodnoty Řetězec1 hodnotou Řetězec2. Tento parametr je obecně používán při importu dat z jedné domény do jiné, kdy je nutné rozlišující název domény exportu (Řetězec1) nahradit rozlišujícím názvem domény importu (Řetězec2).

-v
Nastaví podrobný režim.

-j Cesta
Nastaví umístění souboru protokolu. Výchozí je aktuální cesta.

-t Číslo_portu
Určuje číslo portu protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Výchozí port LDAP je 389. Port globálního katalogu je 3268.

-d Základní_rozlišující_název
Nastaví rozlišující název výchozího bodu hledání pro export dat.

-r Filtr_LDAP
Vytvoří vyhledávací filtr LDAP pro export dat. Pokud chcete například exportovat všechny uživatele s určitým příjmením, můžete použít následující filtr: -r (and(objectClass=Uživatel)(sn=Příjmení))

-p Obor
Nastaví obor vyhledávání. Možnosti oboru vyhledávání jsou Base, OneLevel a SubTree.

-l Seznam_atributů_LDAP
Nastaví seznam atributů, které budou vráceny ve výsledcích exportu dotazu. Je-li tento parametr vynechán, budou vráceny všechny atributy.

-o Seznam_atributů_LDAP
Nastaví seznam atributů, které budou vynechány z výsledků exportu dotazu. Tento parametr je obvykle používán při exportu objektů ze služby AD DS (Active Directory Domain Services) a jejich následném importu do jiného adresáře kompatibilního s protokolem LDAP. Pokud nejsou atributy podporovány jiným adresářem, můžete je pomocí této možnosti ze sady výsledků vynechat.

-g
Vynechá stránkovaná vyhledávání.

-m
Vynechá atributy, které nelze zapsat, například atributy ObjectGUID a objectSID.

-n
Vynechá export binárních hodnot.

-k
Ignoruje chyby během operace exportu a pokračuje ve zpracování. Dále je uveden úplný seznam ignorovaných chyb:

 • Objekt je již členem skupiny.

 • Porušení třídy objektů (znamená, že zadaná třída objektů neexistuje), pokud importovaný objekt nemá žádné jiné atributy.

 • Objekt již existuje.

 • Porušení omezení.

 • Atribut nebo hodnota již existuje.

 • Takový objekt neexistuje.

-a Identifikační_jméno_uživatele Heslo
Nastaví spuštění příkazu pomocí zadaných hodnot Identifikační_jméno_uživatele a Heslo. Ve výchozím nastavení bude příkaz spuštěn pomocí pověření uživatele, který je nyní přihlášen k síti. Tento parametr nesmí být použit s parametrem -b.

-b Uživatelské_jméno Doména Heslo
Nastaví spuštění příkazu pomocí zadaných hodnot Uživatelské_jméno Doména Heslo. Ve výchozím nastavení bude příkaz spuštěn pomocí pověření uživatele, který je nyní přihlášen k síti. Tento parametr nesmí být použit s parametrem -a.

-?
Zobrazí nabídku příkazů.

Poznámky

 • S parametrem -c je možné použít konstanty #schemaNamingContext a #configurationNamingContext místo rozlišujících názvů oddílu adresáře schématu a oddílu adresáře konfigurace.

 • Pokud vytváříte soubor importu, který bude použit s příkazem ldifde, definujte pomocí hodnoty changeType typ změn, které bude soubor importu obsahovat. K dispozici jsou hodnoty changeType uvedené v následující tabulce.

  Hodnota Popis

  add

  Určuje, že v souboru importu je obsažen nový obsah.

  modify

  Určuje, že v souboru importu byl změněn stávající obsah.

  delete

  Určuje, že v souboru importu byl odstraněn obsah.

Následující příklad uvádí použití hodnoty add u formátu souboru importu LDIF (LDAP Data Interchange Format):

DN: CN=Vzorový_uživatel,DC=Název_domény

changetype: add

CN: Vzorový_uživatel

description: Popis_souboru

objectClass: Uživatel

userPrincipalName: Vzorový_uživatel

Příklady

Chcete-li vyhledat pouze rozlišující název, běžný název, jméno, příjmení a telefonní číslo vrácených objektů, zadejte:

-l Rozlišující_název, CN, Jméno, SN, Telefonní_číslo

Chcete-li vynechat globálně jedinečný identifikátor (GUID) objektu, zadejte:

-o Čas_vytvoření, Čas_změny, Identifikátor_GUID_objektu

Vysvětlení formátování

Formát Význam

Kurzíva

Informace, které je nutné zadat

Bold

Prvky, které je nutné zadat přesně uvedeným způsobem

Tři tečky (...)

Parametr, který může být na příkazovém řádku zadán opakovaně

Hranaté závorky ([] )

Volitelné položky

Uvnitř složených závorek ({}), volby oddělené svislou čarou (|). Příklad: {sudý|lichý}

Sada voleb, z nichž je nutné jednu vybrat

Písmo Courier

Kód nebo výstup programu.

Další informace


Obsah