Editor ADSI

Editor ADSI se spouští jako modul snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console). Chcete-li otevřít modul snap-in Editor ADSI, klikněte v počítači s nainstalovanou rolí serveru služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) na tlačítko Start, klikněte na položku Nástroje pro správu a pak klikněte na položku Editor ADSI.

V následujících částech jsou popsány možnosti uživatelského rozhraní v modulu snap-in Editor ADSI podle uzlu, na který kliknete ve stromu konzoly, nebo podle příkazu v nabídce Akce.

Uzel Editoru ADSI

Chcete-li zobrazit následující možnosti uživatelského rozhraní, klikněte ve stromu konzoly na položku Editor ADSI a potom v nabídce Akce klikněte na příkaz Připojit. Zobrazí se dialogové okno Nastavení připojení.

Následující možnosti v dialogovém okně Nastavení připojení můžete použít k vytvoření připojení k oddílu adresáře v instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).

Možnost Podrobnosti

Název

Zadejte zobrazovaný název připojení. Připojení bude zobrazeno ve stromu konzoly pod názvem připojení, který zadáte.

Spojovací bod

Určete způsob připojení k instanci služby AD LDS. Můžete vytvořit připojení k rozlišujícímu názvu nebo názvovému kontextu v instanci služby AD LDS, nebo vybrat dobře známý názvový kontext.

Poznámka

Služba AD LDS ve výchozím nastavení neposkytuje názvový kontext.

Počítač

Určete počítač se spuštěnou instancí služby AD LDS, který chcete spravovat. Je nutné zadat název serveru nebo adresu IP. Pokud instance služby AD LDS nepoužívá výchozí číslo komunikačního portu pro protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) (389), je nutné určit číslo portu, jež instance služby AD LDS používá.

Upřesnit

Po kliknutí na toto tlačítko lze zadat pověření a metodu vytvoření vazby, kterou chcete použít pro připojení k instanci služby AD LDS.

Příkaz Aktualizovat v nabídce Akce aktualizuje informace o připojeních a objektech, jež jsou zobrazeny v Editoru ADSI.

Uzel připojení

Chcete-li zobrazit následující příkazy, klikněte ve stromu konzoly na uzel připojení u již vytvořeného připojení a potom v nabídce Akce klikněte na jeden z příkazů uvedených v následující tabulce.

Příkaz Podrobnosti

Odebrat

Odebere aktuálně vybraný uzel připojení z Editoru ADSI. Použití tohoto příkazu ovlivní pouze obsah stromu konzoly Editoru ADSI; z instance služby AD LDS nebudou odstraněny žádné objekty.

Aktualizovat schéma

Znovu načte informace o schématu ze služby AD LDS do mezipaměti místního počítače.

Nový

Vytvoří nový dotaz, jestliže přejdete na možnost Nový a kliknete na příkaz Dotaz.

Přejmenovat

Určí nový název uzlu připojení.

Aktualizovat

Aktualizuje informace o připojeních a objektech, jež jsou zobrazeny v Editoru ADSI.

Uzel objektu

Chcete-li zobrazit následující příkazy, klikněte ve stromu konzoly na objekt adresáře v oddílu adresáře v instanci služby AD LDS a potom v nabídce Akce klikněte na jeden z příkazů uvedených v následující tabulce.

Příkaz Podrobnosti

Přesunout

Přesune objekt do jiného kontejneru ve službě AD LDS. Otevře dialogové okno, v němž lze vybrat cílový kontejner.

Nové připojení z tohoto umístění

Vytvoří nové připojení a přidá je do stromu konzoly.

Nové

Vytvoří nový podřízený objekt ve vybraném kontejneru, jestliže přejdete na možnost Nový a kliknete na možnost Objekt. Otevře sadu zřetězených dialogových oken; jako první je zobrazeno okno třídy objektu. Jestliže nemáte oprávnění k vytvoření objektu ve vybraném kontejneru, nejsou zobrazeny žádné třídy. Po výběru třídy se otevře dialogové okno pro každý povinný atribut. V posledním dialogovém okně můžete kliknutím na položku Další zobrazit a upravit všechny volitelné atributy.

Odstranit

Odstraní vybraný objekt ze služby AD LDS. Zobrazí se dialogové okno s žádostí o potvrzení odstranění. Tento příkaz se v nabídce nezobrazí, pokud nemáte oprávnění k odstraňování objektu ze služby AD LDS.

Přejmenovat

Změní název objektu ve službě AD LDS.

Aktualizovat

Aktualizuje informace o připojeních a objektech, jež jsou zobrazeny v Editoru ADSI.

Vlastnosti

Otevře dialogové okno, ve kterém je možné upravit hodnoty atributu objektu.

Vytvořit nové heslo

Tato možnost je k dispozici pouze u objektů, které obsahují atribut unicodePwd. Tato možnost otevře dialogové okno, ve kterém je možné znovu vytvořit hodnotu atributu unicodePwd.

Další informace


Obsah