Alla utlösare som skapats på den lokala datorn visas i informationsfönstret i Datorhantering. Om du vill visa listan klickar du på Utlösare i konsolträdet nedanför mappen Utlösare. För varje utlösare visas följande som standard i informationsfönstret:

 • Utlösarens namn

 • Namnet på den övervakade kön

 • Antal regler som är bifogade till utlösaren

 • Om utlösaren är aktiverad

 • Om utlösaren är serialiserad

 • Typ av meddelandebehandling

Innan du skapar en utlösare ska du kontrollera att kontot tjänsten Utlösare för Message Queuing körs under har den behörighet som krävs. Behörighet för att granska meddelanden och mottagningsbehörighet krävs för alla befintliga köer som ska associeras med utlösare vars meddelandebehandling är av typen mottagning eller transaktionell mottagning.

När du skapat en utlösare kan du bifoga befintliga regler till den.

Skapa utlösare

Skapa utlösare
 1. Starta Datorhantering.

 2. Högerklicka på Utlösare nedanför mappen Utlösare i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/Utlösare/Utlösare

 3. Peka på Ny och klicka sedan på Utlösare.

 4. Skriv namnet på den nya utlösaren i rutan Utlösarens namn på första sidan i dialogrutan Ny utlösare.

 5. Om du vill att en användardefinierad kö ska vara övervakad kö skriver du sökvägen till den kö utlösaren ska associeras med i rutan Kösökväg enligt syntaxen Datornamn\Könamn eller syntaxen .\Könamn för en lokal dator. (Använd inte formatnamn.) I annat fall klickar du på namnet på en automatiskt skapad kö på datorn.

 6. Välj Läsning, Hämtning eller Hämtning i transaktioner för att ange typ av meddelandebehandling.

 7. Markera kryssrutan Aktiverad för att konfigurera utlösaren som aktiverad. Avmarkera kryssrutan Aktiverad för att konfigurera den som inaktiverad.

 8. Markera kryssrutan Serialiserad för att konfigurera utlösaren som serialiserad. Avmarkera kryssrutan Serialiserad för att konfigurera den som inte serialiserad och klicka sedan på Nästa.

 9. På andra sidan i dialogrutan Ny utlösare väljer du en regel i listan Regler för att bifoga en befintlig regel till utlösaren och sedan klickar du på Bifoga.

 10. Om du vill koppla bort en regel från utlösaren väljer du en regel i listan Bifogade regler och sedan klickar du på Koppla från.

 11. Om du vill ändra den ordning reglerna testas i för utlösarna klickar du på knapparna Upp och Ned.

 12. När du har den lista med bifogade regler du vill ha klickar du på Slutför.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, Alla program, Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

 • Du kan också utföra proceduren från mappen Utlösare nedanför vilken övervakad kö som helst i konsolträdet genom att öppna dialogrutan Ny utlösare så här: Högerklicka på Utlösare, peka på Ny och klicka sedan på Utlösare. I det här fallet blir kön automatiskt övervakad kö.

 • När du har skrivit namnet på den användarkö utlösaren ska associeras med i rutan Kösökväg kontrolleras att kön finns. Om det inte finns någon kö med det namnet visas ett felmeddelande.

 • Utlösare kan vara serialiserade eller ej serialiserade. Med en serialiserad utlösare testas villkoren för alla regler associerade med den på varje meddelande. Alla tillämpliga åtgärder utförs innan nästa meddelande behandlas i den ordning meddelandena anländer. Kapaciteten blir lägre än för ej serialiserade utlösare eftersom ett meddelande i taget behandlas.

  Ej serialiserade utlösare innebär högre kapacitet, men det kan hända att en viss åtgärd inte utförs på meddelandena i den ordning de anländer. Det kan till exempel inträffa när flera meddelanden behandlas samtidigt. Om du skapar flera utlösare för en viss kö och minst en av dem är serialiserad kommer alla utlösare att fungera som serialiserade även om de inte definierats som serialiserade. Utlösare vars meddelandebehandling är av typen transaktionell mottagning kan bara vara serialiserade. Om meddelandebehandlingsordningen är viktig är det bättre att bara använda en enda utlösare per kö och aktivera alternativet serialiserad eftersom utlösare utlöses i slumpvis ordning. Meddelandets globala unika identifierare (GUID) påverkar inte ordningen.

 • Som standard körs tjänsten Utlösare för Message Queuing under nätverkstjänstens konto. När tjänsten Utlösare för Message Queuing körs under nätverkstjänstens konto interagerar den inte med skrivbordet. Om du vill ha den funktionen kan du konfigurera tjänsten Utlösare för Message Queuing så att den körs under det lokala systemkontot och aktivera interaktion med skrivbordet i Datorhantering. För säkerhets skull bör du inte ändra standardkontot till ett mindre säkert konto om det inte är absolut nödvändigt. Tjänsten Utlösare för Message Queuing måste köras under ett konto med administratörsbehörighet.

 • Körbara filer som anropas av utlösare körs med samma säkerhetsprivilegier som tjänsten Utlösare för Message Queuing tilldelats.

 • När du tar bort en kö tas inte utlösare som är associerade med kön bort. Om du återskapar en kö med samma namn senare kommer den att använda befintliga utlösare. Tjänsten Utlösare för Message Queuing övervakar inte den återskapade kön förrän datorn startats om, eller när associerade utlösare först inaktiverats och sedan aktiverats igen. Information om hur du anger egenskaperna aktiverad eller inaktiverad för en utlösare finns i Visa eller ändra egenskaper för utlösare och regler för utlösare.

Övriga referenser


Innehåll