Post Beskrivning

GUID

Visar en globalt unik identifierare (GUID) för datorn som skickade meddelandet.

Ett GUID är ett 128-bitars (16 byte) heltal. GUID-formatet för datorer är {12345678-1234-1234-1234-123456789012}.

Namn

Visar sökvägen för datorn som skickade meddelandet.

Användare

Visar namnet på användaren som skickade meddelandet.

Säkerhets-ID

Visar säkerhetsidentifieraren (SID) för användaren som skickade meddelandet.

Autentiserad

Visar om meddelandet är autentiserat.

Hash-algoritm

Visar hash-algoritmen.

Hash-algoritmens värde definieras i det program som skickar meddelandet.

Krypterad

Visar om meddelandet är krypterat.

Krypteringsalgoritm

Visar namnet på krypteringsalgoritmen som använts för att kryptera meddelandekroppen i programmet som skickat meddelandet.

Om Okänd visas är meddelandet krypterat, men algoritmen som användes för att kryptera meddelandet kan inte visas med snapin-modulen för Datorhantering.

Om Nej visas här är meddelandet inte krypterat.


Innehåll