När det gäller Message Queuing är köer tillfälliga lagringsplatser för olika typer av meddelanden. Köer kan skapas av:

 • Program

 • Administratörer

 • Message Queuing

Köer som skapas i program eller av administratörer kallas programköer. Köer som skapas i Message Queuing kallas systemköer.

Programköer

I Message Queuing finns följande typer av programköer:

Offentliga och privata köer

Offentliga köer

I en domänmiljö är offentliga köer sådana köer som publiceras i Active Directory Domain Services (AD DS) och därför replikeras genom en skog. Det är bara egenskaperna för dessa köer som replikeras, inte själva köerna och deras innehåll. Vilken dator som helst i skogen har åtkomst till information om offentliga köer, förutsatt att användaren har tillräcklig behörighet för åtkomst till köobjekten. Generellt sett kan alla användare i skogen med åtkomst till AD DS och behörighet att skicka meddelanden för en viss offentlig kö skicka meddelanden till den. Behörighet ges som standard när kön skapas. Du måste ha behörighet för att granska och ta emot meddelanden för kön för att läsa meddelanden från en offentlig kö.

Definition av offentliga köer i en AD DS-miljö säkerställer att köerna registreras i katalogtjänsten och att registreringen säkerhetskopieras. De är beständiga och tillgängliga för andra program.

Privata köer

Privata köer är köer som inte publiceras i AD DS. De visas bara på den lokala dator där de finns. Fördelen med privata köer är att de inte belastas av någon katalogtjänst, vilket innebär att köerna:

 • Går snabbare att skapa.

 • Inte har någon fördröjning vid åtkomst.

 • Inte belastas av replikering.

I en arbetsgruppsmiljö är bara privata köer tillgängliga.

Det räcker att ange sökvägen till kön för att ett Message Queuing-program på den lokala datorn ska få åtkomst till en privat kö. Om Message Queuing-programmet finns på en fjärrdator måste ett direkt eller privat formatnamn anges för åtkomst till en sådan kö. Om du vill läsa meddelanden från kön krävs mottagningsbehörigheter för kön i Message Queuing-fjärrprogrammet. Som standard har alla behörighet att skicka meddelanden till offentliga och privata köer.

Transaktionella och icke-transaktionella köer

En transaktionell kö innehåller bara transaktionsmeddelanden, dvs. meddelanden som skickas inom en transaktion. Kraven för att skicka och ta emot meddelanden beror på vilken typ av kö som används (transaktionell eller icke-transaktionell) och köns plats (lokal kö eller fjärrkö).

Skicka meddelanden

När transaktioner används för att skicka meddelanden kan meddelandena skickas till vilken transaktionell kö som helst oavsett var kön finns, men transaktionella köer kan bara acceptera meddelanden som skickas i en transaktion. På samma sätt kan icke-transaktionella köer bara acceptera meddelanden som skickas utanför en transaktion.

Ta emot meddelanden

Du kan ta emot meddelanden från en lokal kö eller fjärrkö.

Underköer

Underköer gör det möjligt för program att gruppera meddelanden. Underköer är användbara i följande scenarier:

 • Behandling av arbetsorder. Om meddelanden som innehåller poster från olika arbetsorder bahandlas i ett program kan underköer användas för att gruppera radposterna efter arbetsorder för effektivare behandling.

 • Hantering av förgiftade meddelanden. Om ett program tar emot ett meddelande som inte kan behandlas just då kan meddelandet flyttas till en felunderkö för senare behandling.

Underköer skapas implicit när de öppnas. Med andra ord skapas en underkö i samband med att ett meddelande flyttas till en underkö om kön inte redan finns. Underköer tas bort när de är tomma och de har inga öppna referenser. Det går inte att skicka meddelanden direkt från program till underköer. Det går bara att flytta meddelanden till en underkö. Det går att ta emot meddelanden från underköer, flytta dem mellan huvudkön och dess underköer och flytta dem mellan underköer som hör till samma huvudkö. Det går inte att flytta dem från underkön för en huvudkö till underkön för en annan huvudkö.

På bilden nedan visas hur meddelanden kan flyttas fram och tillbaka mellan underkö1 (eller underkö2) och kömeddelandemappen för köa. Meddelanden kan också flyttas mellan underkö1 och underkö2. På samma sätt kan meddelanden flyttas fram och tillbaka mellan köz och dess underköer, underkö3 och underkö4.

Meddelanden kan dock inte flyttas i någon riktning mellan köa och underkö3 eller underkö4, eller mellan köz och underkö1 eller underkö2. Det går heller inte att flytta meddelanden fram och tillbaka mellan underköerna till köa (underkö1 eller underkö2) och underköerna till köz (underkö3 eller underkö4).

Underköer

Underköer saknar egna egenskaper och egen status. De delar egenskaper med huvudkön. Underköer saknar till exempel egen:

 • Kvot

 • Åtkomstkontrollista (ACL)

 • Transaktionstyp

Underköer delar kvoten med huvudkön, och meddelanden i underkön räknas in i den kvoten.

Det går inte att skapa underköer under journal- eller andra systemköer, eller andra underköer.

Administrationsköer

Administrationsköer är programgenererade köer. De används för att lagra systemgenererade negativa och positiva bekräftelsemeddelanden som skapas i Message Queuing eller ett anslutningsprogram. De anges med programmering i originalmeddelandet i det sändande programmet. Vilken tillgänglig icke-transaktionell kö som helst kan anges som administrationskö. Administrationsköer innehåller inga administrativa meddelanden. De lagras i interna privata köer.

De systemgenererade bekräftelsemeddelanden som returneras till dessa köer kan indikera om ett meddelande anlänt till målkön, om det hämtats från målkön, eller bådadera. Varje bekräftelsemeddelande innehåller information som beskriver vad som utlöste bekräftelsen och vilket meddelande bekräftelsen refererar till. När bekräftelsemeddelanden begärs måste meddelandets bekräftelsenivå och vilken kö som ska användas som administrationskö anges i det sändande programmet. En administrationskö är vanligen en lokal kö, så att bekräftelsemeddelanden kan läsas lokalt av det sändande programmet.

Svarsköer

Svarsköer är programgenererade köer, precis som administrationsköer. De används för lagring av programgenererade svarsmeddelanden som ofta returneras från program när meddelanden lästs från en kö. Svarsköer anges med programmering i avsändarprogrammet när ett meddelande skickats. Vilken tillgänglig kö som helst kan anges som svarskö. Svarsmeddelanden är inte samma sak som administrativa svarsmeddelanden, som lagras i en intern privat kö.

Svarsmeddelanden som returneras till dessa köer måste gå att tolka i det program svarsmeddelandena returneras av och det program svarsmeddelandena läses av. I Message Queuing finns ingen kontroll över vilken information som skickas i svarsmeddelandena. De köer som ska användas som svarsköer måste anges i avsändarprogrammet när svarsmeddelanden begärs. Svarsköer är vanligen lokala köer, så att svarsmeddelanden kan läsas lokalt av det sändande programmet.

När både en svarskö och en administrationskö behövs kan de utgöra en enda kö. Eftersom alla administrationsköer måste vara icke-transaktionella accepteras bara icke-transaktionella meddelanden i kön.

Rapportköer

Rapportköer är programgenererade köer som används för att lagra rapportmeddelanden som genereras i Message Queuing eller anslutningsprogram när spårning begärs i avsändarprogrammet. I rapportmeddelanden visas vilken väg ett meddelande skickats till målet på en fjärrdator eller vilken väg ett testmeddelande skickats till en testkö på en fjärrdator. Det kan bara finnas en rapportkö för varje dator.

Alla rapportköer måste ha följande etikett och kötypsidentifierare:

 • Etikett: MQReport-kö

 • Kötypsidentifierare:

  {55EE8F32-CCE9-11CF-B108-0020AFD61CE9}

Message Queuing-administratören skapar normalt rapportköer med Active Directory - användare och datorer. De kan också genereras i program, om rätt etikett och kötypsidentifierare anges när kön skapas. I Message Queuing används etiketten och kötypsidentifieraren för att hitta och öppna lämplig kö när rapportmeddelanden skickas.

Systemköer

Systemköer skapas i Message Queuing. Meddelanden i systemköerna kan läsas av programmen, men inga meddelanden kan adresseras till dessa köer. I Message Queuing finns olika typer av systemköer, bl.a.:

 • Journalköer, som innehåller kopior av alla meddelanden som tagits bort från en kö. Datorjournaler innehåller kopior av alla meddelanden som skickats från en dator.

 • Interna privata köer, som används som interimköer för lagring och vidarebefordran av meddelanden på väg till en målkö. Dessa köer publiceras inte i AD DS. Utgående köer är lokala interna privata köer som genererats automatiskt för att lagra meddelanden skickade till fjärrköer.

 • Köer för obeställbara meddelanden, som innehåller meddelanden som inte kan levereras. I Message Queuing finns en transaktionell och en icke-transaktionell kö för obeställbara meddelanden.

 • Anslutningsköer, som används för meddelandehantering över plattformar.

 • Utgående köer är lokala interna privata köer som genererats automatiskt för att lagra meddelanden som skickats till fjärrköer. Meddelanden kan lagras i utgående köer i offlinesammanhang och sedan skickas till målköerna på fjärrdatorer när anslutningen har återställts. De här köerna genereras automatiskt och kan inte skapas eller tas bort manuellt.

Följande procedurer kan användas efter behov för att administrera köer:


Innehåll