En regel består av ett eller flera villkor och en åtgärd som vidtas när villkoren är uppfyllda. Varje villkor tillämpas på ett meddelande när det anländer till den övervakade kön, och resultatet är antingen sant eller falskt. Om det finns flera villkor måste alla vara sanna för att en åtgärd ska vidtas.

Om inget villkor angetts returneras alltid värdet Sant. Det är användbart om du vill utlösa en utlösare ovillkorligt varje gång ett meddelande anländer till den övervakade kön.

Skapa och bifoga regler till utlösare

Skapa och bifoga regler till utlösare
 1. Starta Datorhantering.

 2. Högerklicka på Regler i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/Utlösare/Regler

 3. Peka på Ny och klicka sedan på Regel.

 4. På första sidan i dialogrutan Ny regel skriver du namnet på den nya regeln i rutan Regelnamn och en beskrivning (valfritt) i rutan Beskrivning av regel.

 5. Klicka på Nästa.

 6. I listrutan Villkor nedanför Nytt villkor anger du ett villkor genom att klicka på lämplig första sträng i listrutan, skriva lämplig sista sträng i textrutan Filtervärde/sträng nedanför listrutan och sedan klicka på Lägg till. Det fullständiga villkoret visas sedan i Villkorslista. Du kan skapa ytterligare villkor genom att upprepa åtgärden.

 7. När du skapat de villkor du vill ha klickar du på Nästa.

 8. Om du vill att utlösaren ska starta en COM-komponent (Component Object Model) i Start av COM-komponent väljer du Starta en COM-komponent. I Komponentens ProgID skriver du COM-komponentens ID och i Metodnamn skriver du metodens namn.

 9. Om du vill att utlösaren ska starta en fristående körbar fil väljer du Starta ett fristående program (EXE) i Start av fristående program. I rutan Sökväg till körbar fil skriver du hela sökvägen till den körbara filen.

 10. Om du vill lägga till parametrar för antingen en COM-komponent eller en fristående körbar fil klickar du på Parametrar. Klicka på en parameter i listrutan Parameter. Om parametern är en numerisk litteral eller en stränglitteral skriver du dess värde i Värde. Om du vill lägga till parametern i listan Startparametrar klickar du på Lägg till. Upprepa åtgärden för varje parameter du vill lägga till och använd knapparna Upp och Ned för att ändra i vilken ordning parametrarna skickas till programmet. Klicka på OK och sedan på Slutför.

 11. Om du vill bifoga befintliga regler till en utlösare gör du så här:

  Klicka på Utlösare i konsolträdet.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/Utlösare

   – eller –

   Klicka på Utlösare nedanför den övervakade kön.

  Var?

  • Datorhantering/Tjänster och Program/Message Queuing/DinKömapp (Offentliga köer, Privata köer eller Systemköer)/DinÖvervakadeKö

 12. Högerklicka på utlösaren i informationsfönstret, klicka på Egenskaper och sedan på fliken Bifogade regler. Klicka på den regel du vill bifoga till utlösaren i listan Regler, klicka på Bifoga för att flytta den till listan Bifogade regler och klicka sedan på OK.

Ytterligare hänsyn

 • Du öppnar Datorhantering i Windows® 7 genom att klicka på Start, högerklicka på Dator och sedan klicka på Hantera.

 • Du öppnar Datorhantering i Windows Server® 2008 R2 genom att klicka på Start, Alla program, Administrationsverktyg och sedan klicka på Datorhantering.

 • Alla regler som skapats på den lokala datorn visas i informationsfönstret i Datorhantering när du klickar på Regler i konsolträdet.

 • Du kan bifoga flera regler till en utlösare. Då körs reglerna i den ordning de visas på sidan Bifogade regler i dialogrutan Egenskaper för den regeln. Du kan ändra prioriteten (den ordning de körs) för reglerna i listan. Det gör du genom att använda knapparna Upp och Ned för att ge regeln en högre eller lägre prioritet. Du kan också koppla från regler genom att klicka på varje regel du vill koppla från och sedan klicka på Koppla från.

Övriga referenser


Innehåll