Položky předvoleb registru umožňují vytváření, aktualizaci, nahrazení a odstranění klíčů a hodnot (včetně názvu, typu a dat) v registru systému Windows. Před vytvořením položky předvoleb registru byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky registru

Vytvoření nové položky předvoleb registru
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení systému Windows.

 3. Klikněte na uzel Registr pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Položka registru.

 4. V dialogovém okně Nová položka registru vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení registru, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení registru v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již existuje klíč nebo hodnota registru.

Vytvořit

Vytvoří novou hodnotu nebo klíč registru pro počítače nebo uživatele.

Odstranit

Odebere hodnotu registru nebo klíč registru a všechny jeho hodnoty a podklíče u počítačů nebo uživatelů.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří hodnotu nebo klíč registru pro počítače nebo uživatele. Jestliže je cílem hodnota registru, bude čistým výsledkem akce Nahradit přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k hodnotě registru. Je-li cílem klíč registru, bude čistým výsledkem odstranění všech hodnot a podklíčů v klíči a ponechání pouze výchozího názvu hodnoty bez jakýchkoli dat. Pokud hodnota nebo klíč registru neexistuje, vytvoří akce Nahradit novou hodnotu nebo klíč registru.

Aktualizovat

Změní nastavení existující hodnoty nebo klíče registru u počítačů nebo uživatelů. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré ostatní nastavení zůstane tak, jak bylo nakonfigurováno v hodnotě nebo klíči registru. Pokud hodnota nebo klíč registru neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat novou hodnotu nebo klíč registru.

Nastavení registru

Kliknutím na tlačítko Procházet vedle pole Cesta ke klíči je možné přejít k hodnotě nebo klíči registru, který má být konfigurován.

Pokud hodnota nebo klíč registru, který chcete konfigurovat, v tomto počítači existuje, můžete kliknutím na tlačítko přejít k dané hodnotě nebo klíči. Zbývající pole v dialogovém okně Vlastnosti jsou naplněna na základě provedeného výběru. Hodnoty v těchto polích můžete upravit.

Chcete-li vybrat klíč bez zadání hodnoty (nebo pokud hodnota dosud neexistuje), klikněte na klíč ve stromu v horní části okna a potom klikněte na možnost Vybrat.

Podregistr

Jestliže jste nepřešli k hodnotě nebo klíči, vyberte podregistr klíče registru.

 • Klíč HKEY_CLASSES_ROOT je alias klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.

 • Klíč HKEY_CURRENT_USER je alias klíče HKEY_USERS\podregistr přihlášeného uživatele. Klíč HKEY_USERS\.Default se používá, pokud je klíč HKEY_CURRENT_USER konfigurován v rámci konfigurace počítače.

 • Klíč HKEY_LOCAL_MACHINE je výchozí možnost zásad počítače. Toto nastavení ovlivní všechny uživatele počítače.

 • Klíč HKEY_USERS je výchozí možnost zásad uživatele. Toto nastavení ovlivní jednotlivé uživatele.

 • Klíč HKEY_CURRENT_CONFIG je alias klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current.

Cesta ke klíči

Jestliže jste nepřešli k hodnotě nebo klíči, zadejte cestu ke klíči. Nezadávejte podregistr ani počáteční nebo koncové lomítko.

Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Název hodnoty

Pokud chcete konfigurovat hodnotu, můžete po zaškrtnutí políčka Výchozí konfigurovat výchozí hodnotu klíče, nebo můžete zadat název hodnoty, kterou chcete konfigurovat. Chcete-li konfigurovat pouze klíč, ponechejte toto pole prázdné.

Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Typ hodnoty

Při konfiguraci hodnoty vyberte typ hodnoty. Chcete-li konfigurovat pouze klíč, ponechejte toto pole prázdné.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat a pokud jste zadali hodnotu Název hodnoty.

Údaj hodnoty

Při konfiguraci údaje hodnoty zadejte data hodnoty registru. Chcete-li konfigurovat pouze klíč, ponechejte toto pole prázdné.

Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat a pokud jste vybrali hodnotu Typ hodnoty.

Další informace

 • Pomocí průvodce registrem můžete vytvořit více položek předvoleb registru založených na vybraném nastavení registru. Další informace získáte v tématu Vytvoření více položek registru pomocí Průvodce registrem.

 • Položky předvoleb registru můžete uspořádat pomocí jejich přetažení do kolekcí, které vytvoříte. Struktura kolekcí položek předvoleb registru nemá žádný vliv na pozici klíčů a hodnot v registru systému Windows. Další informace získáte v tématu Uspořádání položek registru.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah