Položky předvoleb proměnné prostředí umožňují vytvářet, aktualizovat, nahrazovat a odstraňovat uživatelské a systémové proměnné prostředí nebo segmenty proměnné PATH oddělené středníkem. Před vytvořením položky předvoleb proměnné prostředí byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky proměnné prostředí

Vytvoření nové položky předvoleb proměnné prostředí
  1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

  2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení systému Windows.

  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na uzel Prostředí, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Proměnná prostředí.

  4. V dialogovém okně Nové vlastnosti proměnné prostředí vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

  5. Zadejte nastavení proměnné prostředí, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení proměnné prostředí v tomto tématu.)

  6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

  7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již proměnná prostředí existuje.

Vytvořit

Vytvoří novou proměnnou prostředí nebo přidá do proměnné PATH segment oddělený středníkem pro počítače nebo uživatele.

Odstranit

Odebere proměnnou prostředí nebo odstraní z proměnné PATH segment oddělený středníkem pro počítače nebo uživatele.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří proměnnou prostředí. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis veškerého existujícího nastavení přidruženého k proměnné prostředí. Použití této akce u segmentu proměnné PATH nemá kromě možné změny velikosti písmen textu v segmentu žádný praktický význam. Pokud proměnná prostředí neexistuje, vytvoří akce Nahradit novou proměnnou prostředí.

Aktualizovat

Změní nastavení existující proměnné prostředí. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze nastavení definované v rámci položky předvoleb. Veškeré ostatní nastavení zůstane tak, jak bylo nakonfigurováno u proměnné prostředí. Použití této akce u segmentu proměnné PATH nemá kromě možné změny velikosti písmen textu v segmentu žádný praktický význam. Pokud proměnná prostředí neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat novou proměnnou prostředí.

Nastavení proměnné prostředí

Uživatelská proměnná

Chcete-li, aby proměnná prostředí ovlivnila každého uživatele nezávisle, vyberte toto nastavení položky předvoleb prostředí v uzlu Konfigurace uživatele. Proměnná prostředí je uložena v klíči HKEY_CURRENT_USER registru.

Chcete-li, aby proměnná prostředí ovlivnila pouze výchozího uživatele počítače, vyberte toto nastavení položky předvoleb prostředí v uzlu Konfigurace počítače.

Systémová proměnná

Toto nastavení vyberte v případě, že chcete, aby proměnná prostředí ovlivnila všechny uživatele počítače. Proměnná prostředí je uložena v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE registru.

Název

Zadejte název proměnné prostředí, u které je akce použita. Chcete-li vybrat proměnnou PATH, ponechejte toto pole prázdné.

Proměnná PATH

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete vytvořit či nahradit hodnotu proměnné PATH nebo přidat či odstranit segment hodnoty proměnné PATH oddělený středníkem. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je vybráno nastavení Systémová proměnná.

Částečná

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete přidat nebo odstranit segment hodnoty proměnné PATH oddělený středníkem. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je vybráno nastavení Systémová proměnná a Proměnná PATH.

Hodnota

Zadejte hodnotu proměnné prostředí. Do tohoto pole lze zadávat proměnné

Pokud je zaškrtnuto políčko Proměnná PATH, zadejte seznam (oddělený středníky) cest ke složkám pro systém Windows, které chcete použít k hledání souborů.

Pokud je zaškrtnuto políčko Částečná, zadejte jeden segment proměnné PATH bez oddělovače (středníku).

Další požadavky

  • Chcete-li omezit rozsah vícenásobných prioritních položek obsahujících složitou sestavu cílových položek, můžete pomocí proměnné prostředí zjednodušit konfiguraci. Např. vytvořte prioritní položku proměnná prostředí, která bude vytvářet novou proměnnou prostředí s hodnotou 1, a aplikujte na ni cílové položky. Chcete-li použít stejný postup na další prioritní položky, přidejte k nim cílovou položku proměnná prostředí a nakonfigurujte ji tak, aby od proměnné, vytvořené pomocí prioritní položky proměnná prostředí, vyžadovala hodnotu 1.

  • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah