Rozšíření předvoleb podporují proměnné prostředí systému Windows a generují několik dalších proměnných prostředí procesu. Jakákoli proměnná může být použita v hodnotě parametru konfigurace. Informace o tom, zda jsou v určitém poli podporovány proměnné, jsou obsaženy v jednotlivých dokumentech nápovědy.

Poznámka

Pomocí položek cílení na Cílení na shodu registru můžete definovat proměnné v době spuštění klienta a zajistit řízení jejich chování pomocí položek cílení na Cílení na proměnnou prostředí nebo je použít jako hodnoty v nastavení položky předvoleb.

Proměnné prostředí systému Windows

Prostředí systému Windows je seznam proměnných uložených jako dvojice názvu a hodnoty. Chcete-li zobrazit aktuální seznam proměnných, zadejte na příkazovém řádku příkaz SET. Každý proces včetně plochy má vlastní jedinečný seznam proměnných. Pokud jeden proces spustí jiný, je spuštěnému procesu obvykle předána kopie prostředí spouštějícího procesu. Názvy proměnných prostředí jsou obvykle uzavřeny mezi dva znaky procenta (například %ProgramFiles%). Pokud aplikace vyžádá hodnotu spojenou s názvem, systém Windows proměnnou prostředí přeloží.

Proměnné procesu předvoleb

Rozšíření předvoleb implementují proměnné procesu uvedené v následujícím seznamu.

Poznámka

V proměnných se nerozlišují malá a velká písmena.

%AppDataDir%

Adresář Data aplikací aktuálního uživatele

%BinaryComputerSid%

Identifikátor SID počítače v šestnáctkovém formátu

%BinaryUserSid%

Identifikátor SID aktuálního uživatele v šestnáctkovém formátu

%CommonAppdataDir%

Adresář Data aplikací všech uživatelů

%CommonDesktopDir%

Adresář Plocha všech uživatelů

%CommonFavoritesDir%

Adresář Oblíbené položky aplikace Internet Explorer všech uživatelů

%CommonProgramsDir%

Adresář Programy všech uživatelů

%CommonStartMenuDir%

Adresář Nabídka Start všech uživatelů

%CommonStartUpDir%

Adresář Po spuštění všech uživatelů

%ComputerName%

Název počítače pro rozhraní NetBIOS

%CurrentProcessId%

Identita hlavního procesu klienta v numerickém formátu

%CurrentThreadId%

Identita hlavního podprocesu klienta v numerickém formátu

%DateTime%

Aktuální čas (UTC)

%DateTimeEx%

Aktuální čas (UTC) včetně milisekund

%DesktopDir%

Adresář Plocha aktuálního uživatele

%DomainName%

Název domény nebo pracovní skupina počítače

%FavoritesDir%

Adresář Oblíbené položky aplikace Internet Explorer aktuálního uživatele

%LastError%

Kód poslední chyby zjištěné během konfigurace

%LastErrorText%

Textový popis kódu poslední chyby

%LdapComputerSid%

Identifikátor SID počítače v binárním formátu protokolu LDAP s uvozovacími znaky

%LdapUserSid%

Identifikátor SID aktuálního uživatele v binárním formátu protokolu LDAP s uvozovacími znaky

%LocalTime%

Aktuální místní čas

%LocalTimeEx%

Aktuální místní čas včetně milisekund

%LogonDomain%

Doména aktuálního uživatele

%LogonServer%

Řadič domény, který ověřil aktuálního uživatele

%LogonUser%

Uživatelské jméno aktuálního uživatele

%LogonUserSid%

Identifikátor SID aktuálního uživatele

%MacAddress%

První rozpoznaná adresa MAC v počítači

%NetPlacesDir%

Adresář Místa v síti aktuálního uživatele

%OsVersion%

Operační systém: Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows XP nebo Neznámý

%ProgramFilesDir%

Adresář Program Files systému Windows

%ProgramsDir%

Adresář Programy aktuálního uživatele

%RecentDocumentsDir%

Adresář Poslední dokumenty aktuálního uživatele

%ResultCode%

Ukončovací kód klienta

%ResultText%

Textový popis ukončovacího kódu klienta

%ReversedComputerSid%

Identifikátor SID počítače v šestnáctkovém formátu s obráceným pořadím bajtů

%ReversedUserSid%

Identifikátor SID aktuálního uživatele v šestnáctkovém formátu s obráceným pořadím bajtů

%SendToDir%

Adresář SendTo aktuálního uživatele

%StartMenuDir%

Adresář Nabídka Start aktuálního uživatele

%StartUpDir%

Adresář Po spuštění aktuálního uživatele

%SystemDir%

Adresář systému Windows

%SystemDrive%

Název jednotky, z níž je spuštěn operační systém.

%TempDir%

Adresář Temp aktuálního uživatele určený rozhraním API systému Windows

%TimeStamp%

Časové razítko implementovaných konfigurací

%TraceFile%

Cesta a název souboru trasování

%WindowsDir%

Adresář Windows

Rozšíření předvoleb obsahují seznam proměnných, ze kterého můžete vybrat proměnné a vložit je do textových polí. Dialogové okno můžete otevřít z libovolného textového pole, jež má následující vlastnosti:

 • Není zakázáno.

 • Není určeno jen pro čtení.

 • Není omezeno na numerickou hodnotu.

Zadání proměnné
 1. Spusťte Konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny obsahující položku předvoleb, kterou chcete konfigurovat, a potom klikněte na příkaz Upravit.

 2. Umístěte kurzor do požadovaného pole.

  • Chcete-li zadat proměnnou procesu předvoleb, stiskněte klávesu F3, vyberte proměnnou ze seznamu a potom kliknutím na tlačítko Vybrat vložte proměnnou do pole.

  • Chcete-li zadat existující proměnnou prostředí systému Windows, zadejte proměnnou do pole.

   Poznámka

   Před použitím proměnné v klientských počítačích můžete zabránit jejímu překladu (díky čemuž se v nastavení předvoleb v klientských počítačích zobrazí proměnná, nikoli přeložená hodnota). Chcete-li tuto akci provést u proměnné procesu předvoleb, zrušte zaškrtnutí políčka Přeložit proměnnou. Tímto způsobem budou mezi oddělovače % % a název proměnné vloženy znaky <> (například %<ProgramFiles>%). Rozšíření předvoleb odeberou znaky < > z textu a ponechají nepřeloženou proměnnou. Tuto syntaxi můžete použít také u proměnné prostředí systému Windows.

Další odkazy


Obsah