Položka cílení relace Terminálové služby umožňuje použití položky předvoleb pro uživatele, pouze pokud je uživatel zpracování přihlášen k relaci Terminálové služby s nastaveními zadanými v položce cílení. Pokud vyberete možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud uživatel není k relaci Terminálové služby přihlášen nebo je k relaci Terminálové služby přihlášen bez nastavení zadaných v položce cílení.

Typ nebo protokol

 • Jakýkoli: Libovolný typ relace Terminálové služby.

 • Vzdálená plocha: Relace služby Vzdálená plocha založená na protokolu RDP (Remote Desktop Protocol), včetně Vzdálené plochy.

Poznámka

Cílení relace terminálové služby není k dispozici při konfiguraci nastavení zásad skupiny počítače.

Parametr

 • Jakýkoli: Cílení není omezeno parametrem.

 • Název aplikace: Publikovaný název aplikace.

 • Název klienta: Název počítače, ze kterého se uživatel připojuje k relaci terminálové služby.

 • Úvodní program: Cesta k úvodnímu programu a název úvodního programu.

 • Název relace: Název relace terminálové služby použitý uživatelem. Název relace služby Vzdálená plocha obvykle začíná znaky RDP_tpc, po kterých následuje číselná hodnota.

 • Pracovní adresář: Pracovní adresář relace umístěný na serveru.

 • Adresa TCP/IP klienta: Rozsah pro adresu TCP/IP klientského počítače.

  Poznámka

  IPv6 adresy nejsou podporovány.

Hodnota parametru

Hodnota požadovaná v poli Parametr. Pokud je v poli Parametr zadána hodnota Jakýkoli, není tato možnost k dispozici.

Další požadavky

 • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

 • Políčka u položek Název počítače (pouze NetBIOS), Doména, Server, Terminálová relace a Uživatel (není-li vyplněno pomocí identifikátoru zabezpečení SID) zaměřená na položky akceptují zástupné znaky s jedním (?) i více znaky (*).

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další informace


Obsah