Položky předvoleb zástupce umožňují konfigurovat zástupce objektu systému souborů (například souboru, složky, jednotky, sdílené složky nebo počítače), objektu prostředí (například tiskárny, položky plochy nebo položky ovládacích panelů) či adresy URL (například webové stránky nebo lokality FTP). Před vytvořením položky předvoleb zástupce byste měli zkontrolovat chování každého typu akce možného u tohoto rozšíření.

Vytvoření položky zástupce

Vytvoření nové položky předvoleb zástupce
 1. Spusťte konzolu pro správu zásad skupiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad skupiny (GPO), který by měl obsahovat novou prioritní položku, a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Ve stromové struktuře konzoly rozbalte ve složce Konfigurace počítače nebo Konfigurace uživatele složku Předvolby a poté rozbalte složku Nastavení systému Windows.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na uzel Zástupci, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Zástupce.

 4. V dialogovém okně Nové vlastnosti zástupce vyberte akci, která se má u zásad skupiny provést. (Další informace naleznete v části Akce v tomto tématu.)

 5. Zadejte nastavení zástupce, které chcete u zásad skupiny konfigurovat nebo odebrat. (Další informace naleznete v části Nastavení zástupce v tomto tématu.)

 6. Klikněte na kartu Společné, nakonfigurujte libovolné možnosti a potom zadejte komentář do pole Popis. (Další informace naleznete v tématu Konfigurace společných možností.)

 7. Klikněte na tlačítko OK. V podokně podrobností se objeví nová prioritní položka.

Akce

Tento druh prioritní položky nabízí výběr ze čtyř akcí: Vytvořit, Nahradit, Aktualizovat a Odstranit. Chování položky předvoleb se liší podle vybrané akce a podle toho, zda již zástupce existuje.

Vytvořit

Vytvoří nového zástupce pro počítače nebo uživatele.

Odstranit

Odebere zástupce pro počítače nebo uživatele.

Nahradit

Odstraní a znovu vytvoří zástupce pro počítače nebo uživatele. Čistým výsledkem akce Nahradit je přepis existujícího zástupce. Pokud zástupce neexistuje, vytvoří akce Nahradit nového zástupce.

Aktualizovat

Změní nastavení existujícího zástupce pro počítače nebo uživatele. Tato akce se liší od akce Nahradit v tom, že aktualizuje pouze nastavení zástupce definované v rámci položky předvoleb. Veškeré ostatní nastavení zůstane tak, jak bylo nakonfigurováno u zástupce. Pokud zástupce neexistuje, vytvoří akce Aktualizovat nového zástupce.

Nastavení zástupce

Název

Zadejte zobrazovaný název zástupce. Při změně nebo odstraňování zástupce musí zadaný název odpovídat názvu existujícího zástupce.

Typ cíle

Vyberte typ cíle, ke kterému zástupce směřuje. Při změně nebo odstraňování zástupce musí vybraný typ cíle odpovídat typu existujícího zástupce.

Pokud může být zástupce adresován:

 • pomocí cesty systému Windows (jako je například soubor, složka, jednotka, sdílená složka nebo počítač), klikněte na možnost Objekt systému souborů;

 • pomocí adresy URL (jako je například webová stránka, web nebo lokalita FTP), klikněte na možnost Adresa URL;

 • jako objekt v rámci prostředí systému Windows (jako je například tiskárna, položka plochy nebo ovládacích panelů, soubor, složka, sdílená složka, počítač nebo síťový prostředek), klikněte na možnost Objekt prostředí.

Umístění

Vyberte umístění, kde se má zástupce zobrazit v počítačích, na které je tato položka předvoleb cílena. Jiná umístění než Všichni uživatelé jsou relativní vzhledem k přihlášenému uživateli. Při změně existujícího zástupce musí vybrané umístění odpovídat umístění existujícího zástupce. Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Chcete-li zástupce umístit do podsložky daného umístění, zadejte do pole Název cestu k podsložce a za ni zobrazovaný název. (Pokud například chcete zástupce, jehož zobrazovaný název je Vlastní zástupce, umístit do podsložky Podnikové ve složce oblíbených položek aplikace Internet Explorer, zadejte do pole Název řetězec Podnikové\Vlastní zástupce a v seznamu Umístění vyberte složku Oblíbené položky aplikace Internet Explorer.)

Jestliže vyberete položku <Zadat úplnou cestu>, zadejte do pole Název úplnou cestu a za ni zobrazovaný název. (Pokud například chcete zástupce, jehož zobrazovaný název je Vlastní zástupce, umístit do podsložky Podnikové ve složce Program Files, zadejte do pole Název řetězec %ProgramFilesDir%\Podnikové\Vlastní zástupce a v seznamu Umístění vyberte položku <Zadat úplnou cestu>.)

Cílová cesta

Zadejte místní cestu, cestu UNC nebo písmeno jednotky, ke kterému bude zástupce směřovat. Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v nastavení Typ cíle vybrána možnost Objekt systému souborů a je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Adresa URL cíle

Zadejte adresu URL, ke které bude zástupce směřovat. Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v nastavení Typ cíle vybrána možnost Adresa URL a je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Cílový objekt

Vyberte objekt prostředí (jako je například tiskárna, položka plochy nebo ovládacích panelů, soubor, složka, sdílená složka, počítač nebo síťový prostředek), ke kterému bude zástupce směřovat.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v nastavení Typ cíle vybrána možnost Objekt prostředí a je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Argumenty

Zadejte všechny argumenty, které mají být použity při otevření cílového souboru nebo složky.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v nastavení Typ cíle vybrána možnost Objekt systému souborů a je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Spouštěcí složka

Chcete-li zadat pracovní adresář obsahující soubory požadované cílem, zadejte cestu ke složce. Nezadávejte uvozovky ani koncové lomítko. Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v nastavení Typ cíle vybrána možnost Objekt systému souborů a je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Klávesová zkratka

Chcete-li zadat klávesovou zkratku pro spuštění zástupce, klikněte do pole Klávesová zkratka a stiskněte libovolnou kombinaci kláves. (Pokud chcete klávesovou zkratku odebrat, stiskněte klávesu DELETE nebo BACKSPACE.)

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Spustit

Vyberte velikost okna, ve kterém chcete otevřít cíl zástupce.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v nastavení Typ cíle vybrána možnost Objekt systému souborů nebo Objekt prostředí a je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Komentář

Chcete-li, aby se při zastavení ukazatele myši na zástupci zobrazil popis, zadejte text popisu. Do tohoto pole lze zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v nastavení Typ cíle vybrána možnost Objekt systému souborů nebo Objekt prostředí a je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Cesta k souboru ikony a Index ikony

Jestliže chcete pro zástupce zadat jinou než výchozí ikonu pro daný typ, vyhledejte soubor ikony a vyberte ikonu. (Můžete také zadat úplnou cestu k ikoně a zadat index ikony.) Nezadávejte uvozovky. Do pole Cesta k souboru ikony je možné zadat proměnné zpracování předvoleb. Seznam proměnných, ze kterých můžete vybírat, zobrazíte stisknutím tlačítka F3.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze v případě, že je vybrána akce Vytvořit, Nahradit nebo Aktualizovat.

Další informace

 • Pokud některá cesta v konfiguraci zástupce obsahuje mapovanou jednotku, je vzhledem k tomu, že mapované jednotky existují pouze pro uživatele, nutné, aby byla položka předvoleb zástupce umístěna v uzlu Konfigurace uživatele, aby před zpracováním položky zástupce existovalo písmeno jednotky a aby byla na kartě Společné vybrána možnost Spustit v kontextu zabezpečení přihlášeného uživatele.

 • Proměnné v poli Cesta k cíli jsou ve výchozím nastavení přeloženy zásadami skupiny před vytvořením nebo změnou zástupce. Chcete-li do zástupce zahrnout proměnnou, nikoli její přeloženou hodnotu (tak, aby byla proměnná přeložena v prostředí počítačů, u kterých je tato položka zástupce použita), použijte syntaxi nepřeložené proměnné, například %<ProgramFiles>% místo %ProgramFiles%.

  Vzhledem k tomu, že je syntaxe nepřeložené proměnné překládána v prostředí počítačů, u kterých je položka zástupce použita, používejte pouze proměnné prostředí (nikoli proměnné zpracování předvoleb).

 • Cesty specifické pro uživatele budou při použití položky zástupce u počítače přeloženy na hodnotu .default.

 • Rozsah prioritních položek můžete změnit zacílením na hodnotu položky.

 • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah